کلیدواژه‌ها = محتوای کلروفیل
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم ’سوپردامینوس‘

دوره 30، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 547-554

10.22067/jhorts4.v30i3.49095

گلنار قاضیان تفریشی؛ حسین آروئی؛ مجید عزیزی؛ حمید رضا خزاعی؛ سعیدرضا وصال


2. اثر نوع بستر و شبکه های کاشت روی صفات کیفی چمن رول (قطعه ای)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 385-393

10.22067/jhorts4.v0i0.18243

محمد گلرنگ؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید محمدجواد موسوی