کلیدواژه‌ها = فنل کل
تعداد مقالات: 7
5. تأثیر تنش‌های خشکی و شوری بر رشد، گلدهی و برخی از ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاه نرگس (Narsicuss tazetta L.)

دوره 33، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 451-466

10.22067/jhorts4.v0i0.76772

علی ناصری مقدم؛ حسن بیات؛ محمد حسین امینی فرد؛ فرید مرادی نژاد


7. ارزیابی ترکیبات فیتوشیمیایی میوه برخی از ارقام و ژنوتیپ های آلو و گوجه

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 789-802

10.22067/jhorts4.v31i4.61581

زهرا فلاتی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ علی عبادی