دکتر علی تهرانی فر (سردبیر)
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~tehranifar
آدرس ایمیل: tehranifar@um.ac.ir
 
دکتر غلامحسین داوری نژاد
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~davarynej
آدرس ایمیل: davarynej@um.ac.ir
 
دکتر مجید عزیزی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~azizi
آدرس ایمیل: azizi@um.ac.ir
 
دکتر محمد فارسی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه بیوتکنولوژی وبه نژادی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~farsi
آدرس ایمیل: farsi@um.ac.ir
 
دکتر مهرداد لاهوتی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://www.um.ac.ir/~mlahouti
آدرس ایمیل: mlahouti@um.ac.ir
 
دکتر ذبیح اله زمانی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران
وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/zzamani
آدرس ایمیل: zzamani@ut.ac.ir
 
 
دکتر محسن کافی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه گلکاری و مهندسی فضای سبز، دانشگاه تهران
آدرس ایمیل: mkafi@ut.ac.ir
 
دکتر مریم حقیقی
دانشیار
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت:https://agri.iut.ac.ir/fa/faculty
آدرس ایمیل:mhaghighi@cc.iut.ac.ir
 
 
دکتر علی عبادی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی، دانشگاه تهران
آدرس ایمیل: aebadi@ut.ac.ir
 
دکتر اسماعیل فلاحی
استاد
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی دانشگاه آیداهوی آمریکا
وب سایت: https://www.uidaho.edu
آدرس ایمیل: efallahi@uidaho.edu
 
دکتر شاهرخ خانی زاده
استاد
وابستگی سازمانی: پژوهشگر موسسه کشاورزی و غذا اوتاوا کانادا
وب سایت: https://http://www.agr.gc.ca
آدرس ایمیل: shahrokh.khanizadeh@agr.gc.ca
 
دکترحسین آرویی
دانشیار
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
وب سایت: http://aroiee.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل: aroiee@um.ac.ir
 
دکتر رضا توکل افشاری
استاد
وابستگی سازمانی:گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی
وب سایت: http://tavakolafshari.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
آدرس ایمیل: tavakolafshari @um.ac.ir
 
دکتر مجید راحمی
استاد
وابستگی سازمانی:گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
وب سایت: http://shirazu.ac.ir/hos_dep/node/21
آدرس ایمیل: rahemi@shirazu.ac.ir
 
دکتر محمود شور
دانشیار
وابستگی سازمانی: گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشگاه فردوسی مشهد
آدرس ایمیل: shoor@um.ac.ir
 
دکتر مهدی شریفانی
دانشیار
وابستگی سازمانی: گروه باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی . منابع طبیعی گرگان
وب سایت: http://sharifani.profcms.gau.ac.ir
آدرس ایمیل: sharifani@gau.ac.ir