##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مامی مامی , پیوست پیوست , بخشی بخشی , سمیع زاده سمیع زاده ,

چکیده

چکیده
به منظور تعیین بستر جایگزین مناسب برای پیت، آزمایشی با استفاده از ضایعات گیاهی مختلف در چهار تیمار پیت 100% بعنوان شاهد، پیت + برگ خشک کاج (1:1حجمی)، پیت + پوسته برنج کربونیزه (1:1حجمی) و پیت + خاک اره (1:1حجمی) با سه تکرار که هر تکرار شامل 4 گیاه و در مجموع 48 گیاه بود در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سیستم کشت گلدان و لوله در سال 1386 با استفاده از طرح کاملاً تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد کل و عملکرد بازار پسند بترتیب با میانگین 7/8، و 3/7 کیلوگرم در متر مربع، بالاترین میزان میوه بستن و تعداد برگ بترتیب با 1/6 و 9/35 عدد در هر بوته و تعداد میوه با 6/70 عدد در متر مربع مربوط به تیمار پیت + پوسته برنج کربونیزه بدست آمد. همچنین بالا ترین میزان مواد جامد محلول با 8/4 درجه بریکس، پتاسیم 400، فسفر 6/21، کلسیم 3/13 و منیزیم با 6/16 میلی‌گرم در کیلوگرم وزن تر میوه نیز از همین بستر حاصل شد. تعداد میوه و برگ و همچنین میزان منیزیم در سطح 1% و سایر اختلافات در سطح 5% معنی دار شد. اگرچه بیشترین فاصله سطح بستر تا اولین گل آذین در بستر پیت خالص با میانگین 6/38 سانتیمتر حاصل گردید که اختلاف معنی داری با بستر های پیت + پوسته برنج و پیت + برگ خشک کاج نشان نداد ولی با تیمار پیت + خاک اره اختلافی در سطح 5% مشاهده گردید. بسترهای مختلف تاثیر معنی داری روی سایر صفات از قبیل تعداد گل در گل آذین، میزان کلروفیل برگ، ارتفاع گیاه، عملکرد غیر بازار پسند، پوسیدگی گلگاه، ویتامین ث، اسیدیته و نیتروژن کل میوه نشان ندادند.

واژه های کلیدی: گوجه فرنگی، پیت، ضایعات گیاهی، کشت بدون خاک

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
مامیم., پیوستپ., بخشیب., & سمیع زادهس. ز. (2009). تعیین بسترهای مختلف کاشت گوجه فرنگی در سیستم کشت بدون خاک. علوم باغبانی, 22(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1387i2.1083
نوع مقاله
علمی - پژوهشی