##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خزاعی خزاعی , ارشدی ارشدی ,

چکیده

چکیده
به منظوربررسی تاثیرمقادیرکود نیتروژن برعملکرد وخصوصیات کیفی سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) رقم آگریا، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد که در آن کود نیتروژن سرک در دو سطح 100 و 150 کیلوگرم در هکتار در دو شاخص نیتروژن 90 و 95 درصد، با یکدیگر مقایسه شدند. برای تشخیص زمان نیاز گیاه سیب زمینی به کود نیتروژن ازکلروفیل متر استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص نیتروژن 95 درصد در مقابل شاخص 90 درصد از کارایی بیشتری در افزایش عملکرد گیاه سیب زمینی برخوردار است، اما در شاخص 95 درصد، سطوح کود نیتروژن 100 و 150 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. سطوح مختلف کود نیتروژن و شاخص های نیتروژن تاثیر معنی داری بر درصد ماده خشک غده نداشتند. شاخص نیتروژن 95 درصد و مقادیر کود سرک باعث کاهش معنی دار وزن مخصوص غده شدند. شاخص 90 درصد و سطح کودی 100 کیلوگرم در هکتار نیز باعث کاهش معنی دار پروتئین غده شد. افزایش مقادیر کود سرک درصد غده های درشت و متوسط را افزایش و درصد غده های ریز را کاهش داد. در مجموع به نظر می‌رسد مدیریت مصرف کود نیتروژن به کمک دستگاه کلروفیل متر علاوه بر تولید عملکرد غده مطلوب، منجر به دستیابی به غده های با کیفیت قابل قبول و صرفه جویی در مصرف کودهای نیتروژن می‌گردد.

واژه های کلیدی : کود نیتروژن، عملکرد و کیفیت سیب زمینی ، کلروفیل متر ، شاخص نیتروژن

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
خزاعیخ., & ارشدیا. (2009). بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد. علوم باغبانی, 22(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1387i2.1084
نوع مقاله
علمی - پژوهشی