##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

حسینی حسینی , هاشمی سهی هاشمی سهی , شهریاری شهریاری , مرعشی مرعشی ,

چکیده

چکیده
آلکالوئیدهای بنزوایزوکوئینی گروه متنوعی ازترکیبات ازت دار هستند که در 20 درصد گونه های گیاهی یافت می شوند. در مهندسی متابولیک جداسازی ژنهای مؤثر در بیوسنتز مرفین opium poppy و تولید آلکالوئیدهای ویژه دارای اهمیت می باشد. آنزیم SAT تبدیل آلکالوئید سالوتاردینول به سالوتاردینول -7 ا- استات که پیش ماده اولیه تبائین در مسیر بیوسنتزی مرفین به شمار می آید را عهده دار می باشد. در این مطالعه ژن کدکننده آنزیم SAT با استفاده از آغازگرهای مبتنی بر توالی ژن در بانکهای اطلاعاتی از گیاهان شقایق الی فرا رقم Rence جدا گردید. سپس در ناقلهای کلونینگ و ناقل بیانی تحت کنترل پیش برنده CaMV35S کلون گردید. نتایج کلونینگ این ژن با استفاده ازروشهای مختلف مولکولی هضم آنزیمی و PCR تأیید گردید. بیان موقت ژن sat با استفاده از روش آگرواینفیلتراسیون، منجر به تولید مرفین و کدئین و پاپاورین در برگهای تراریخت شده با ژن sat در مقایسه با برگهای غیرتراریخت گردید.

واژه های کلیدی: آلکالوئیدهای بنزوایزوکوئینی، سالوتاردینول-7- ا - استیل ترانسفراز، opium poppy

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
حسینیح., هاشمی سهیه. س., شهریاریش., & مرعشیم. (2009). جداسازی، کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat از گیاه شقایق الی فرا somniferom Rence papaver. علوم باغبانی, 22(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1387i2.1086
نوع مقاله
علمی - پژوهشی