##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

شکافنده شکافنده , قاسمی قاسمی ,

چکیده

چکیده
در این پژوهش اثرغلظت‌های مختلف BA (صفر، 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2 و 3 میلی گرم در لیتر) همراه با غلظت‌های صفر، 01/0 و 1/0 میلی گرم در لیتر IBA بر رشد جوانه و پرآوری شاخساره و اثر غلظت‌های مختلف تیدیازورون (TDZ) صفر، 1، 2، 3 و 4 میلی گرم در لیتر در ترکیب با غلظت‌های صفر و 5/0 میلی گرم در لیتر IBA روی رویان زایی بدنی در سه بخش مختلف لپه (نزدیک به محور رویانی، میانی و انتهایی) در محیط کشت MS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین رشد جوانه و پرآوری شاخساره در 2 میلی گرم در لیتر BA همراه با 1./0 میلی گرم در لیتر IBA (85/3 شاخساره در هر ریزنمونه) به دست آمد و افزایش BA سبب کاهش شاخساره شد. کار برد TDZ به عنوان یک سایتو کاینین قوی سبب انگیزش رویان بدنی در بخش نزدیک به محور رویانی لپه شد و بیشترین درصد رویان زایی (70%) در محیط کشت حاوی 4 میلی گرم در لیتر TDZ به دست آمد. استفاده از IBA در ترکیب با TDZ، درصد رویان زایی را کاهش داد.

واژه‌های کلیدی: پرآوری شاخساره، لپه، رویان زائی بدنی

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
شکافندهش., & قاسمیق. (2009). بررسی اثرهای BA و TDZ بر رشد جوانه و رویان زایی بدنی لپه‌های نابالغ بادام (Prunus dulcis L.) دیر گل رقم ’7 شاهرود‘. علوم باغبانی, 22(2). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1387i2.1092
نوع مقاله
علمی - پژوهشی