##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

مسعود زاده باقری , یونس مستوفی , مصطفی مصطفوی ,

چکیده

چکیده
سیانید یک ماده بی‎رنگ، مضر و خطر ناک است و بویی شبیه به بوی بادام تلخ دارد. سیانید ترکیبات پایداری با آهن و منیزیم تشکیل می دهد و با اختلال در تنفس، تثبیت کربن و احیای نیترات، فعالیت سلول را مختل می سازد. به منظور بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد، آزمایشی به صورت فاکتوریل در کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا درآمد. میوه ‎ها به صورت تصادفی به چهار قسمت مجزا تقسیم و در چهار دما شامل ٢- ، صفر، ٢ و ٤ درجه سانتی‎گراد در سردخانه‎ معمولی ((Refrigerator air با رطوبت نسبی 285 درصد به مدت ٤ ماه نگهداری شدند. میزان تجمع سیانید و ارزیابی فعالیت آنزیم Beta-CAS بعد از خروج نمونه ها از انبار به مدت سیزده روز مورد بررسی قرار گرفت. میزان فعالیت آنزیم Beta–CAS با روش رنگ سنجی (Colorimetric) و براساس میزان H2S تولید شده٬ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد، در هر دو رقم مورد مطالعه بالاترین میزان تجمع سیانید بافت، در دمای ٢- درجه سانتی‎گراد و کمترین تجمع سیانید در دمای ٤ درجه سانتی‎گراد وجود داشت و به نظر می‎رسد که دماهای بالاتر جهت تجزیه و متابولیزه کردن سیانید مفیدتر باشند. فعالیت آنزیم Beta-CAS در رقم عباسی مشهد نسبت به فوجی بیشتر بوده و دماهای مختلف انبار پس از دوره انباری اثرات متفاوتی را بر فعالیت این آنزیم داشتند. با گذشت روزهای پس از انبار، میزان فعالیت این آنزیم افزایش و در روز سیزدهم فعالیت آن کاهش یافت.

واژه های کلیدی: اتیلن، آنزیم Beta–CAS، سیانید، سیب، دما

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
زاده باقریم., مستوفیی., & مصطفویم. (2012). بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد. علوم باغبانی, 25(3). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11334
نوع مقاله
علمی - پژوهشی