##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رحمتی رحمتی , عزیزی عزیزی , حسن زاده خیاط حسن زاده خیاط , نعمتی نعمتی ,

چکیده

چکیده
به منظور بررسی اثرات نیتروژن و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک ، وزن خشک، میزان اسانس و درصد کامازولن گل های بابونه
(Matricaria recutita) اصلاح شده (رقم تتراپلوئید Bodegold)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 86-1385 انجام شد. تیمارهای تراکم شامل 20، 25، 40 و 50 بوته در مترمربع در کرت‌های اصلی و تیمارهای نیتروژن شامل 0، 10 و 20 گرم (کود اوره، 46 درصد نیتروژن خالص) در مترمربع در کرت های فرعی قرار داده شدند. در زمان گلدهی کامل، قطر گل، قطر نهنج و ارتفاع بوته اندازه گیری شدند. وزن خشک گلها، درصد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن در تیمارهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد که اگرچه قطر گل، قطر نهنج و ارتفاع بوته با افزایش تراکم بوته و میزان کود اوره مصرفی افزایش یافتند، اما این افزایش از لحاظ آماری معنی دار نبود. از طرف دیگر، افزایش تراکم بوته تا سطح 50 بوته در مترمربع باعث افزایش عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس شد. عملکرد گل خشک، درصد و عملکرد اسانس و درصد کامازولن با افزایش کود اوره تا سطح 20 گرم در مترمربع افزایش یافتند، اثر متقابل تراکم بوته و میزان کود اوره بر عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس معنی دار بود، اما بر درصد اسانس، درصد کامازولن و صفات مورفولوژیک تاثیر معنی داری نداشت. با توجه به عملکرد گل خشک و عملکرد اسانس، بهترین تیمار برای این رقم 20 گرم اوره در تراکم 50 بوته در مترمربع می باشد.

واژه های کلیدی: اسانس، بابونه، تراکم بوته،کامازولن، نیتروژن

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
رحمتیر., عزیزیع., حسن زاده خیاطح. ز. خ., & نعمتین. (2009). بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita) رقم بودگلد. علوم باغبانی, 23(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i1.1908
نوع مقاله
علمی - پژوهشی