##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

سکینه باقری داریوش داودی محمد اسماعیل امیری مینا بیاناتی مهرناز انتصاری

چکیده

GF677 به طور معمول به عنوان پایه مقاوم به کمبود آهن برای هلو استفاده می‌شود. بنابراین تکثیر انبوه برای تولید تجاری این پایه مهم می‌باشد.از آنجایی که استفاده ار محیط کشت مایع می تواند هزینه تولید را نسبت به محیط جامد کاهش دهد و همچنین گیاهانی که در محیط کشت مایع رشد می‌کنند کیفیت برتریرا دارا می باشند. بنابراین در این تحقیق، ازمحیط کشت MS برای مرحله استقرار و محیط کشت های (MS, DKW, WPM) که حاوی یک میلی گرم در لیترBAP و 1/. میلی گرم در لیترNAA بودند، بصورت جامد و مایع جهت پرآوری پایه های رویشیGF677 استفاده شد. از محیط کشت MS2/1بصورت جامد و مایع با چهار غلظت متفاوت IBA (صفر، 5/0، 1، 5/1میلی گرم در لیتر) و هفت روز تاریکی جهت ریشه زایی پایه های رویشیGF677 استفاده شد. در مرحله پرآوری جوانه های جانبی رشد یافته در شرایط درون شیشه ای برای مقایسه به محیط های کشت انتقال داده شدند. سپس گیاهانی با ارتفاع 3 تا 4 سانتی متر به محیط کشت ریشه زایی انتقال داده شدند. این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تکراردر هر دو مرحله پرآوری و ریشه زایی انجام شد. بعد از 4 هفته، صفات رویشی که شامل تعداد شاخه، ارتفاع گیاه، تعداد ریشه، ارتفاع ریشه و درصد ریشه زایی بود، اندازه گیری شد. بر طبق نتایج بدست آمده در هر دو مرحله بین محیط کشت مایع و جامد تفاوت معنی-داری مشاهده شد، بطوری که بهترین نتایج در محیط کشت مایع بدست آمد. همچنین نتایج مشخص کرد که بهترین محیط کشت مایع برای پرآوری، محیط کشت MS بود و برای ریشه زایی بهترین نتایج در محیط کشت مایع با غلظت 5/0 میلی گرم در لیتر IBA بدست آمد.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Afreen F. 2007.Temporary immersion bioreactor. Plant Tissue Culture Engineering, 6: 87–201.
2- Alvard D., Cote F., and TeissonC. 1993. Comparison of methods of liquid medium culture for bananapropagation.Effects of temporary immersion of explants. Plant Cell, Tissue ad Organ Culture., 32: 55-60.
3- Amiri M.E. 2002. Mass Propagation of a Unique Variety of Pear (PyruspyrifoliaNak.Cv. Sebri) by shoot Tip Culture in vitro.ActaHorticulturae, 587:55-56.
4- Andreu P., and Marin J. A. 2005.In vitro culture establishment and multiplication oftheprunus rootstock Adesoto 101 (P. insititiaL.) as affected by the type of propagation of the donor plant and by the culture medium composition.ScientiaHorticulturae, 106: 258-267.
5- Ainsley P.J., Collins G.G., and Sedgley M. 2001. In vitro rooting of almond (prunusdulcis mill.). In Vitro Cellular & Developmental Biology,37, 778–785.
6- BattistiniA., and Paoli G. 2002. Large scale micropropagation of several peach rootstocks. ActaHorticulturae, 592: 29-33.
7- Debergh P. C. 1987. Effects of agar brand and concentration on the tissue culture medium.Physiologia Plantarum, 59(2): 270–276.
8- Debergh PC, Aitken-Christic J, Cohen B, Von Arnold S, Zimmerman R., and Ziv, M. 1992. Reconsideration of the term "vitrification" as used inmicropropagation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 30: 135-140
10- Dimasi-Theriou K., and Economou A. S. 1995. Ethylene enhances shoot formation in cultures of the peach rootstock GF-677 (Prunuspersica x P. amygdalus). Plant Cell Reports,15: 87–90.
11- Dobránszki J., and Teixeira da Silva J.A. (2010). Micropropagation of apple – A review.Biotechnology Advances, 28: 462-488.
12- Driver J.A., and Kunyoxi H. 1984. In Vitro propagation of Paradox Walnut rootstocks. Horticultural Science, 19:507-509.
13- Etienne H., and Berthouly M. 2002. Temporary immersion systems in plant micropropagation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 69: 215-231.
14-Fasolo F., Malavasi F., and Ranieri R. 1987.Preliminary investigation on in vivo rooting of micropropagation of GF-677, peach rootstock.ActaHorticulturae, 212: 181-287.
15-Hartmann HT., Kester DE.,and Davies FT. 1990.Plant propagation, Principles and practices. Prentice-Hall International, New Jersey, USA. Pp. 145-89.
16-Kamali K., Majidi E., and Zarghami R. 2006.Micropropagation of GF677 rootstocks (Prunusamygdalus× P. persica).Plant Genetics and Breeding, 56: 175- 177.
17-Lioyd, G.B., and B.H. Mc Crown. 1980; Commerically feasible micro propagation of mountain by use of shoot tip culture. Proc. Inter. Plant propoter. Sco.30:421-437.
18-Majidi E., and Davodi D. 2005. Microtuber production in potato by periodical bioreactor. Journal 0f Agronomy Science of Iran, 5(4): 302-304.
19- Molassiotis A., Dimassi N., Therios K., and Diamantidis I. 2003. Fe-EDDHA promotes rooting of rootstock GF677 (Prunusamygdalus×P.persica) explants invitro. BiologiaPlantarum, 47 (1): 141-144.
20- Murashige T., and Skooge F. 1962. A revised medium for rapid growth and bio-assays with tobacco tissue culture. Physiology Plant,15: 473-497.
21-Rossel G., De Bertoldi G., and TizzioR, 1987.In vitro mass tuberisation as a contributiontopotatomicropropagation. Potato Research, 30: 111-116.
22-Ruzic D., Saric M., Cerovic R., and Culafic L. 2003. Contents of macroelements
and growth of sweet cherry rootstock in vitro. Biology of Plants, 47: 463-465.
23-SinghaS. 1982. Influence of agar concentration on in vitro shoot proliferation of Malussp.Almey and PyruscommunisSeckel. Journal of American Society of Horticultural Science, 107: 657--660.
24-Sandal I, Bhattacharya A., and Ahuja PS. 2001.An efficient liquid culturesystem for tea shoot proliferation. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 65:75-80.
25-Smith M.A.L., Spomer L.A. 1994.Vessels, gels, liquid media and supportsystems. In: Aiktken-Christie J, Kosai T, Smith MAL (eds.). (1994).Automation and Environmental control in plant tissue culture. KluwerAcademic Publishers, Dordrecht, 371-404.
26-Tabachnik L., and Kester D.E. 1977. Shoot culture for almond and almond peach hybrid clones invitro. Horticultural Science, 12(6): 545-547.
27- Tatarivernosafadarani M, Mousavi S.A., and buzarim N. 2012. Micropropagation of some Clonal Root stocks of Stone Fruits. Seed and plant Improvement Journal. 1-28(1): 53-66 (in Persian).
28-Ziv M. 1989.Enhanced shoot and cornlet proliferation in liquid cultured gladiolus buds by growth retardants.Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 17: 101-110.
29-Ziv M. 1991. Vitrification: morphological and physiological disorders of in vitro plants. In:Debergh,P.C. and Zimmerman, R.H. Micropropagation. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,The Netherlands; pp. 45-69.
ارجاع به مقاله
باقریس., داودید., امیریم. ا., بیاناتیم., & انتصاریم. (2016). تاثیر محیط کشت‌های مختلف در ریزازدیادی پایه GF677 (هیبرید هلو- بادام). علوم باغبانی, 30(4), 616-623. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.32259
نوع مقاله
علمی - پژوهشی