##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

فاطمه ابری , محمود قاسم نژاد , رضا حسن ساجدی , داود بخشی , محمد علی شیری ,

چکیده

در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید (AsA؛0، 2، 4 و 6 میلی مولار) در به تأخیر انداختن پیری گل های شاخه بریده رز رقم ‘رویال کلاس’ بر اساس طرح فاکتوریل بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد 4 میلی مولار AsA باعث بیشترین تأخیر در پیری گل‌ها در مقایسه با شاهد (آب مقطر) گردید. همچنین، وزن تر و قطر گل هایی که با 4 میلی مولار AsA تیمار شدند، بیشتر از سایر تیمارها بود. خصوصیاتی مثل میزان پروتئین، پرولین، آنتوسیانین کل و پراکسیده شدن لیپیدها گل ها در طی 8 روز نگهداری تنها در گل های شاهد و 4 میلی مولار AsA اندازه گیری گردید. کاربرد 4 میلی مولار AsA باعث جلوگیری از کاهش پروتئین در طی 8 روز نگهداری گل ها گردید. میزان پرولین در گل های تیمار شده با AsA نسبت به شاهد پایین تر بود، ولی تفاوت معنی داری با گل های تیمار شده با AsA مشاهده نشد. میزان آنتوسیانین به تدریج با پیر شدن گل ها کاهش پیدا کرد، اما تیمار با AsA مانع از کاهش آن گردید. همچنین کاربرد 4 میلی مولار AsA با جلوگیری از افزایش مالون دی آلدئید پیری گل ها را به تأخیر انداخت

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
ابریف., قاسم نژادم., ساجدیر. ح., بخشید., & شیریم. ع. (2014). تأثیر آسکوربیک‌اسید در به تأخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز. علوم باغبانی, 28(1), 25-33. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35043
نوع مقاله
علمی - پژوهشی