##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

خسرو پرویزی , فرشاد دشتی ,

چکیده

به منظور بررسی تأثیر قارچ‌های آربوسکولار مایکوریزا بر رشد، عملکرد و کیفیت ریزغده تولیدی در گیاهچه‌های حاصل از کشت بافت در سیب‌زمینی یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل درقالب طرح کاملاً تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. فاکتورهای مورد آزمایش شامل دو رقم سیب‌زمینی (آگریا و سانته) و کاربرد قارچ‌های آربوسکولار مایکوریزا (G. mosea ، G. etunicatum و مخلوط آن‌ها ) و عدم کاربرد قارچ بودند. در مراحل رشد گیاهچه‌ها از صفاتی مانند میزان کلروفیل، طول‌ میانگره، قطر ساقه، طول استولون، سطح برگ، وزن تر و خشک ساقه، وزن تر و خشک ریشه و نیز مقدار کلونیزاسیون ریشه اندازه‌‌گیری به عمل آمد. پس از برداشت ریزغده‌ها به اندازه‌های مختلف تفکیک شده و درصد ماده خشک آن‌ها نیز اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که قارچ‌های مایکوریزا اثر معنی‌داری بر صفات رشد، عملکرد و میزان ماده خشک ریزغده تولیدی در گیاهچه‌های سیب‌زمینی دارند. در شاخص‌های رشد اثر متقابل رقم و قارچ مایکوریزا صرفاً با طول استولون و وزن تر و خشک ‌ریشه معنی‌دار شد. در تمامی کلاس‌های اندازۀ ریزغده تولیدی، اثر متقابل رقم و مایکوریزا معنی‌دار شد. بیشترین میزان ریزغده در تلقیح با مخلوط دو گونه مایکوریزا حاصل گردید. در بررسی روابط همبستگی صفات با درصد کلونیزاسیون قارچ مشخص شد که همبستگی مثبت و معنی‌داری بین درصد کلونیزاسیون با اغلب شاخص‌های مورد اندازه‌گیری و عملکرد ریزغده وجود دارد.

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
پرویزیخ., & دشتیف. (2014). بررسی تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر شاخصهای رشد و عملکرد ریزغده در گیاهچههای سیبزمینی (Solanum tuberosum). علوم باغبانی, 28(1), 96-106. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.35126
نوع مقاله
علمی - پژوهشی