##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

اعظم آسفی نجف آبادی , خدایار همتی , عظیم قاسم نژاد , مینا غزائیان , پونه ابراهیمی ,

چکیده

چکیده
زمان برداشت و شرایط نگهداری زیتون پس از برداشت از عوامل مهمی هستند که نه تنها بر میزان روغن بلکه بر کیفیت آن نیز تاثیر بسزایی دارد. شرایط اقلیمی و منطقه ای از عواملی هستند که سبب شده زمان برداشت در هر منطقه متفاوت باشد. این تحقیق به منظور ارزیابی تاثیر زمان برداشت بر کمیت و کیفیت روغن در دو رقم زیتون کشت شده در گرگان انجام شد. بدین منظور دو رقم برتر کرونایکی و میشن انتخاب شد. از تاریخ پانزدهم شهریور تا اواسط آذر ماه هر پانزده روز یک بار نمونه برداری صورت گرفت. در هر مرحله از برداشت، خصوصیات کمی و کیفی روغن اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که مقدار روغن در ماده خشک، درصد اسید چرب آزاد با افزایش درجه رسیدگی افزایش یافت، در حالی که از ارزش پراکسید با پیشرفت رسیدگی کاسته شد. با توجه به تغییرات درصد روغن واسید چرب آزاد و پراکسید بهترین زمان برداشت برای ارقام مذکور اوایل آذر ماه می باشد.

واژه های کلیدی:روغن زیتون، زمان برداشت، کیفیت وکمیت روغن

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
آسفی نجف آبادیا., همتیخ., قاسم نژادع., غزائیانم., & ابراهیمیپ. (2010). بررسی تعیین زمان برداشت دو رقم زیتون و تاثیر آن بر کیفیت و کمیت روغن در منطقه گرگان. علوم باغبانی, 24(1). https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1389i1.3655
نوع مقاله
علمی - پژوهشی