##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد سیاری رضا غریبی

چکیده

توت فرنگی یکی از محصولات باغبانی با فسادپذیری بالا می باشد که در مرحله حمل و نقل و انبارمانی، حساسیت زیادی به بیماری های قارچی دارد. در این تحقیق، اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیلات بر فعالیت قارچ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis cinerea) در مرحله پس از برداشت توت فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. پس از اعمال تیمارها، میوه ها با اسپور قارچ آلوده سازی شده و به انبار با دمای 2 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 درصد منتقل شده و پس از 7، 14 و 21 روز انبارمانی صفات مختلف آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد گسترش رشد قارچ کپک خاکستری در میوه های تیمار شده با متیل سالیسیلات با غلظت 1/0 میلی مولار و اسانس اسطوخودوس با غلظت 1000 میکرو لیتر در لیتر به ترتیب 64 و 32 درصد کمتر از میوه های شاهد بود. با افزایش دوره انبارداری، درصد میوه های آلوده افزایش یافت. به علاوه، متیل سالیسیلات و اسانس اسطوخودوس اثر مثبت و معنی داری بر برخی شاخص های کیفی میوه توت فرنگی از جمله اسید قابل تیتراسیون، میزان مواد جامد محلول، میزان ویتامین ث و فعالیت آنتی اکسیدانی داشتند به طوری که میوه های تیمار شده با متیل سالیسیلات و اسانس اسطوخودوس، ویتامین ث، مواد جامد محلول و فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتری نسبت به میوه های شاهد داشتند. در نتیجه متیل سالیسیلات با غلظت 1/0 میلی مولار و اسانس اسطوخودوس با غلظت 1000 میکرو لیتر در لیتر به دلیل داشتن خاصیت قارچ کشی بالا می توانند جایگزین قارچ کش های شیمیایی در کنترل بیماری های قارچی توت فرنگی و سبب حفظ کیفیت آن در انبار شوند.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Aras G., and Usai M. 2001. Fungitoxic activity of 12 essential oils against four postharvest citrus pathogen: chemical analysis of Thymus capitatus oil and its effect in sub-atmospheric pressure conditions. Food Protection, 64:1009-1025.
2- Asgharimarjanlo A., Mostofi Y., Shoaib S.H., and Moghavemi M. 2008. Effect of Basil essential oil on gray mold control and postharvest quality of strawberry. Journal of Medicinal Plants, 28: 131 – 139. (In Persian with English abstract).
3- Bruni R., Medici A., Andreotti E., Fantin C., Muzzoli M., and Dehesa M. 2003. Chemical composition and biological activities of Isphingo essential oil, a traditional Ecuadorian spice from Ocotea quixos (lam) kosterm. (lauraceae) flower calkes. Food Chemistry, 85: 415- 421.
4- Chebli B., Hmamouchi M., Achouri M., and Idrissi-Hassani L.M. 2004. Composition and in vitro fungi toxic activity of 19 essential oils against two post-harvest pathogens. Journal of Essential oil Research, 16:507-511.
5- Ding C.K., Wang C.Y., Gross K.C., and Smith D.L. 2002. Jasmonate and salicylate induce the expression of pathogensis-related-protein genes and increase resistance to chilling injury in tomato fruits. Planta, 214:895-901.
6- Dris R., Nishkanen R., and Jain S.M. 2001. Crop management and postharvest handling of horticultural product. Science Publishers, 1:363-370.
7- Elad Y., Gulliono M.L., Shtienbery D., and Aloli C. 1995. Managing Botrytis cinerea on tomatoes in greenhouses in the Mediterranean. Crop Protection, 14:105-109.
8- Georgopoulos S.G. 1987. The development of fungicide resistance In: Wolf M., Catan C. E. Populations of plant pathogens-their dynamics and genetics, Blank Well Scientific Publications, Oxford: 239-251.
9- Lee S. O., Choi G.L., Jang K.S., Lim H.K., Cho K.I., and Cheol Kim J. 2007. Antifungal activity of five plants Essential oils as fumigant against postharvest and soil-borne plant pathogenic fungi. Plant Pathology Journal, 23:97-102.
10- Maskoki A., and Mortazavi S.A. 2004. Effect of carum copticom and thyme essential oils on Aspergillus parasiticus fungi growth control on pear in cold storage. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 8:207- 215. (In Persian with English abstract).
11- Moon J.H., and Terao J. 1998. Antioxidant activity of caffeic acid and dihydrocaffeic acid in lard and human low- density lipoprotein. Journal of Agriculture and Food chemistry, 46:5062-5065.
12- Nishikawa F., Kato M., Hyodo H., Ikoma Y., Sugiura M., and Yano M. 2003. Ascorbate metabolism in harvested broccoli. Journal of Experimental botany, 54: 2439-2448.
13- Payghamiashnai S., Farzaneh M., Hadian J., Sharifitehrani A., and Ghorbanpor M. 2007. Study effect of some plant essential oil on gray mold control in apple. Journal of Research Agricultural water, soil and plant in Agriculture, 3:1–10. (In Persian with English abstract).
14- Ranjbar H., Farzaneh H., Hadian J., Mirjalili M.H., and Sharifi R. 2008. Antifungal effects of some plant essential oils on postharvest diseases in strawberry fruit. Journal of Research and Reconstruction in Agriculture and Horticulture, 81:54–60. (In Persian with English abstract).
15- Reddy Bhaskara M.V., Angers P., Gosselin A., and Arul J. 1997. Characterization and use of essential oil from Thymus vulgaris against Botrytis cinerea and Rhizopus stolonifer in strawberry fruits. Phytochemistry, 47: 1515-1520.
16- Sayyari M., Babalar M., Kalantari S., Martinez-Romero D., Guillen F., and Valero D. 2011. Vapor treatment with methyl salicylic or methyl jasmonate alleviated chilling injury and enhanced antioxidant potential during postharvest storage of pomegranates. Food Chemistry, 124: 964-970.
17- Shafie M. 2007. Effect of salicylic acid and some postharvest treatments on fruit quality of strawberry. MSc thesis. Tehran University. Tehran. (In Persian with English abstract).
18- Staub T. 1991. Fungicide resistance; practical experience with anti resistance strategies and role of integrated use. Annual Review of Phytopathology, 29:421-442.
19- Wang L., Chen S., Kong W., Li S., and Archbold D. 2006. Salicylic acid pretreatment alleviates chilling injury and affects the antioxidant system and heat shock protein of peaches during cold storage. Postharvest Biology and Technology, 41:244-251.
20- Yaoa H., and Tiana S. 2005. Effects of pre- and post-harvest application of salicylic acid or methyl jasmonate on inducing disease resistance of sweet cherry fruit in storage. Postharvest Biology Technology, 35:253-262.
ارجاع به مقاله
سیاریم., & غریبیر. (2015). اثر اسانس اسطوخودوس و متیل سالیسیلات بر کنترل کپک خاکستری و کیفیت میوه توت‌ فرنگی در انبار. علوم باغبانی, 29(4), 662-670. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v29i4.42384
نوع مقاله
علمی - پژوهشی