##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

رضا رضایی قاسم حسنی سید ادریس صالحی

چکیده

به دلایل متعدد فنی و مدیریتی و بازاریابی، ارقام قدیمی متداول در باغات سیب، نیاز به جایگزینی با ارقام جدید دارند. با هدف شناخت و انتخاب اولیه ارقام جایگزین، در تحقیق حاضر، رشد رویشی، زمان گلدهی، زمان رسیدن میوه و صفات کیفی میوه 12رقم سیب (Malus domestica Borkh) روی پایه MM111، واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهریز ارومیه اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که تفاوت ارقام سیب از نظر کلیه صفات معنی دار بود. بیشترین و کمترین رشد شاخه یکساله مربوط به رقم رد دلیشز و رد اسپور به ترتیب با 8/51 و 23/26 سانتی متر بود. ارقام سیب، از نظر زمان گلدهی و رمان رسیدن میوه به ترتیب در سه و پنج گروه قرار گرفتند. رقم رد دلیشز و محله شیخی به ترتیب با 07/236 و 28/63 گرم بیشترین و کمترین وزن میوه را نشان داد. بیشترین سفتی میوه (17/9 – 67/8 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) در ارقام فوجی، گلاب کرمانشاه، رد دلیشز و گلدن دلیشز مشاهده شد. بیشترین مواد جامد محلول مربوط به فوجی (06/18 درصد) و پس از آن به رد دلیشز (00/17درصد) بود. رقم فوجی بیشترین اسید میوه را نیز نشان داد. دو رقم رد اسپور و جوناگلد نسبت طول به قطر میوه بیشتر و رشد رویشی کمتری نشان دادند. با رتبه بندی نهایی ارقام بر اساس صفات مختلف کیفی، ارقام فوجی، رد اسپور و گلدن اسموتی بیشترین رتبه را کسب نمودند که نشان دهنده پتانسیل بالای آنها به عنوان رقم جایگزین برای توسعه باغات می باشد. ارزیابی پیوسته سایر ارقام جدید برای پویاسازی صنعت سیب منطقه بسیار ضروری است.

جزئیات مقاله

مراجع
1- Abbas M.M., Moher T.A. and Shabbir Kh. 2012. Performance of apple varieties under climatic conditions of Murree. Journal of Agricultural Research, 50 (3):393-401.
2- Arunachalam V. and Bandyopadhyay A.1984. A method to make decisions jointly on a number of dependant characters. Indian Journal of Gentics, 44:419-424.
3- Blazek J. and Hlusickova I. 2007. Orchard performance and fruit quality of 50 apple cultivars grown or tested in commercial orchards of Czech Republic. Horticultural Science, 34(3)96-106.
4- Bozbuga F. and Pirlak L. 2012. Determination of phenology and pomological characteristics of some apple cultivars in Nigde Turkey ecological conditions. The Journal of Animal and Plant Sciences, 22(1):183-187.
5- Brown S. K. and Maloney E. K.2013. An update on Apple cultivars, brands and club-marketing. NYSAES, CornellUniversityGeneva, NewYork Fruit Quarterly, 21(1): 3-10.
6- Crassweller R., Clemens J., Brown S., Cowgill W., Cline J., Berkett L., Azarenko A., McNew R., Belding R. and Barritt B. 2005. Performance of apple cultivars in the 1995 NE-183 regional project planting. I. Growth and yield characteristics. Journal of American Pomological Society, 59: 18-27
7- Dadashpour A., Hasani S. and Mirahmadi, S.F. 2008.Investigation of some vegetative and reproductive charactere of five Apple cultivars in ‘Guttingen V system. Journal of Ornamental and Horticultural Plants, 1(2): 55-61.
8- Damiar S., Hassani D., Dastjerdi R., Hajnajari H., Zeinanloo A. and Fallahi E. 2007. Evaluation of Iranian native apple cultivars and genotypes. Journal of Food, Agricultural & Envirmental, 5: 211-215.
9- Defli J.R., Khanizadeh Sh., Saad F. and Ferree D.C. 2001. Factors affecting fruit firmness-A Review Journal of American Pomology Society, 55(1):8-27.
10- Dennis JR., Masbni F.G. and Ketchiek D. 1996. Evaluating twenty eight strains of Delicious apple in Michigan. Journal of American Society for Horticultural Science, 121 (6):988-995
11- Elzebroek A.T. and Wind K. 2008.Guide to cultivated plants. Wallingford, UK: CAB International. p. 27.
12- Fallahi E., Simon B.R., Fellman J.K., Longstroth M.A., and Colt W.M. 1994.Tree growth and productivity and post harvest quality in various starins of Delicious apple. Journal of American Society for Horticultural Science, 119 (3): 389-395.
13- Faust M .1989. Physiology of temperate zone fruit trees. Johns Wiley & Sons Inc., New York, USA. 338p.
14- Ferree D.C. and Warrington I.J. 2003.Apples: Botany, Production and Uses. CABI Publishing. 660p.
15- Gradinariu G., Istrate M., Dascalu, M., Gradinariu F. and Janick J. 2003. Native apple germplasm in Romania. Acta Horticulturae, 622:485-488.
16- HajNajjari H., Rezaee R. and Sekouti R. 2014. Apple road map. Pelk publication. Iran.91p. (In Persian).
17- Hasani Gh., Rezaee R., Peirasteh Y. and Henareh M. 2014. Evaluation of some spur-type and standard apple cultivars in the northwestern region of Iran. International Journal of AgriScience, Vol. 4(6):301-306.
18- Hasani Gh. and Rezaee R. 2011. Adaptability of new combination dwarf apple at environmental condition of urmia. Baghdar, 45:39-43. (In Persian).
19- Jiyun N., Yonglong Wu., Haifei Li., Kun W., Jing Li., Zhixia Li. and Guofeng Xu.2013. Suitability evaluation of apple cultivars for fresh juice processing. Tranactions of the Chines Society of Agricultural Engineering, 29 (17): 271-278.
20- Liu F., Wang K., Cao Y. and Gong, X. 2006. Advances and prospect in research on apple germplasm resources in China. Journal of Fruit Science, 23(6):865-870
21- Majidi A., Taheri M., Tahmasbi K. and Khodayari N. 2003. Protocols for analyzing of fruit analysis and interpretation for apple and grape. West Azerbaijan Agricultural Research Center, Urmia, Iran. 20p.(In Peraian).
22- Maniaee A.1992. Apple and its growing. Iranian Technical Publications, Tehran, Iran. 376p. (In Persian).
23- Miller S., McNew R., Crassweller R., Greene D., Hamson C., Azarenko A., Berkett L., Cowgill W., Garcia E., Lindstorm T., StasiakM., Cline J., Fallahi B., Fallahi E. and Greene G. 2007. Performance of apple cultivars in the 1991 NE-183 regional project planting. II. Fruit quality characteristics. Journal of American Society for Horticultural Science, 61:97-114.
24- Pereira L. S., Ramos C. A., Ascasibar Errasti J. and Pineiro Andion J. 2003. Analysis of apple germplasm in Northwestern Spain. Journal of the American Society for Horticultural Science, 128:67-84.
25- Rezaee R. 2009. Locating of suitable organic sites for organic apple production in Urmia. Final report. West Azerbaijan Agriculture Research Center, Urmia, Iran.145p. (In Persian with English absract).
26- Sasnauskas A. and Gelvonauskiene D. 2009. Evaluation of nine apple cultivars on rootstock B.396 in the young orchards. Sodininkyste ir daržininkyste, 26(3): 149–158.
27- UPOV.2005. International union for the protection of new varieties of plants: Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and stability.Technical Guideline TG/14/9. 45 p.
ارجاع به مقاله
رضاییر., حسنیق., & صالحیس. ا. (2016). بررسی رشد، زمان گلدهی و کیفیت میوه دوازده رقم سیب در شرایط آب و هوایی ارومیه. علوم باغبانی, 30(4), 681-693. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.43968
نوع مقاله
علمی - پژوهشی