##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

زهرا کریمیان نسیم زرین

چکیده

در سال‌هاي اخير کاشت گياهان پيازي گل‌دار مانند لاله در ايام نوروز در بسياري از شهرهاي ايران متداول شده است. انتخاب و سفارش اين پيازها غالباً بر اساس اولویت‌های زيباشناختي و عوامل مربوط به گلدهی صورت مي‌گيرد. به منظور تخمین مهمترين صفات زينتي و همچنین مطالعه گلدهی چند رقم گل لاله کشت شده در فضاي سبز شهر مشهد دو مطالعه صورت گرفت. در مطالعه اول اثر ابعاد پیاز در 6 رقم لاله وارداتی بر ویژگی‌های زینتی این گل و در آزمایش دوم زمان و طول دوره گلدهی 23 رقم لاله وارداتی در ايام نوروز سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه مربوط به پیش‌بینی صفات زینتی 6 کرت به ابعاد 5 مترمربع در محوطه باغ گل‌ها و در مطالعه گلدهی، 15 کرت با مساحت 20 مترمربع در نقاط مختلف شهر مشهد جهت داده‌برداری انتخاب شدند. در مطالعه پیش‌بینی صفات زینتی، صفات وزن و قطر پیازها قبل از کشت اندازه‌گیری شدند و  سپس این ابعاد با صفات طول ساقه گلدهنده و طول و عرض گل از نظر میزان هبستگی مورد بررسی قرار گرفتند. در مطالعه مربوط به گلدهی، صفات زمان گلدهی و طول مدت گلدهي داده برداری شدند. نتايج اين مطالعه نشان داد که میزان همبستگی بالایی بین وزن پیاز و طول ساقه گلدهنده در اکثر ارقام وجود داشت (R2=0.88) اما این همبستگی بین وزن و قطر پیازها و طول و عرض گل پایین بود. با توجه به زمان آغاز و طول دوره گلدهی در 23 رقم مورد مطالعه، مناسب‌ترین و قابل توصیه‌ترین ارقام جهت کشت طی تعطیلات نوروز شامل Appricot fox, Pretty lady, Happy generation و Yokohama می‌باشند.  

جزئیات مقاله

کلمات کلیدی

ارقام لاله, فضای سبز, مدت گلدهی, همبستگی صفات

مراجع
1- Addai I.K. and Scott P. 2011. Influence of bulb size at planting on growth and development of the common hyacinth and the lily, Agriculture and Biology Journal of North America, 2: 298-314.
2- Ahmad, I., Ahmad, T., Asif, M., Saleem, M. and Akram, A. 2009. Effect of Bulb Size on Growth, Flowering and Bulbils Production of Tuberose, Sarhad Journal of Agriculture, 25(3): 391-397.
3- Ahmed, M.J. and Khurshid, S. 2004. Performance of Tulip (Tulipa gesnerana) Cultivars under Rawalakot Conditions, Asian Journal of Plant Sciences, 3(2): 170-173.
4- Ali M., Khattak A.M., Ullah K. and Ibrahim M. 2015. Performance of exotic tulip cultivars under agro-climatic conditions of Peshawar, Journal Bioresource Management, 2(3): 1-8.
5- Amano, M., Kanamori, M. and Imai, F. (2005). A Method of Bulb Yield Prediction in Tulip. Acta Horticulture, 673:745-749.
6- Botschantzeva Z. 1982. Tulips: Taxonomy, Morphology, Cytology, Phytogeography and Physiology, Institute for horticultural plant breeding, Wageningen, pp. 227.
7- Brito de Almeida D., Geraldo Barbosa J., Antônio Saraiva Grossi J., Luiz Finger F. and Crescencio Heidemann J. 2017. Influence of verbalization and bulb size on the production of lily cut Flowers and lily bulbs, Ciências Agrárias, Londrina, 38(4), 2399-2408.
8- Buschman J.C.M. 2005. Globalisation flower-flower bulbs-bulb flowers. Acta Horticulture, 673: 27–33.
9- Christenhusz M.J.M., Govaerts David J.C., Hall T., Borland K., Roberts P.S., Tuomisto A., Buerki S., Chase M.W. and Fay M.F. 2013. Tiptoe through the tulips – cultural history, molecular phylogenetics and classification of Tulipa (Liliaceae), Botanical Journal of the Linnean Society, 172: 280–328.
10- Cordea M.I. and Pui A.D. 2015. Earliness and Blooming Time in the Tulip Collection of “Al. Borza” Botanical Garden, Cluj-Napoca, Romania. Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Horticulture, 72(2): 1843-5394.
11- Daneshvar M.H. and Heidari M. 2013. Effect of row planting design and planting distance on flowering and quality of gladiolus cut flower (Gladiolus hybrida cv. Oscar), Journal of Plant Productions, 36 (1): 129-140.
12- Davoodi M., Mohammadi H. and Bay N. 2009. Analysis and prediction some Mashhad climatic elements, Nivar Science and Technology journal, 71: 35-46. (In Persian)
13- De Hertogh A.A., Barrett J.E., Blakely N. and Dilley D.R. 1978. Low pressure storage of tulip, hyacinths and daffodil bulbs prior to planting, Journal of the American Society for Horticultural Science, 103 (2): 260-265.
14- Fiedler A.K. and Landis D.A. 2007. Plant Characteristics Associated with Natural Enemy Abundance at Michigan Native Plants, Environmental Entomology, 36(4): 878-886.
15- Hodgins K.A. and Barrett S.C.H. 2008. Natural Selection on Floral Traits through Male and Female Function in Wild Populations of the Heterostylous Daffodil Narcissus Triandrus, Evolution, 62-7: 1751-1763.
16- Hopper D.A. and Hammer P.A. 1991. Regression Models Describing Rosa hybrida Response to Day/Night Temperature and Photosynthetic Photon Flux, Journal of the American Society for Horticultural Science, 116(4): 609-617.
17- Jabbour F. and Citerne H.L. 2010. Modeling Flowers and Inflorescences, International Journal of Plant Developmental Biology, 4 (1): 38-46.
18- Kapczyńska A. 2014. Effect of bulb size on growth, flowering and bulb formation in lachenalia cultivars, Horticulture Science, 41(2): 89-94.
19- Khan S., Jan I., Ullah H., Iqbal J., Iqbal S., Ahmad Shah S.H. and Ali Khan A. 2016. Influence of Phosphorus and Bulb Size on Flower and Bulblet Production of Tuberose. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 16 (1): 191-197.
20- Kim M.J., Hong S.J. and Kim H.K. 2013. Effect of bulblets size oriented from tissue culture on growth and bulb enlargement of Lilium Oriental hybrids grown in highlands. Korean Journal of Horticultural Science and Technology, 31: 165-172.
21- Matin F. 1998. Tulips of Iran. Publication of Agricultural Research, Education and Development. Tehran, Iran.
22- Parsa A. 1950. Tulipa L. In: Flora de l, Iran, Vol: 199-228, Tehran.
23- Petrenko O. 2014. Simulation of flowering plants. PhD Thesis, Université de Limoges, France.
24- Rahnemoon far M., Etemadi N., Nikbakht A., Gheisari M. and Sabzalian M.R. 2014. Effect of Shade, Organic Matter and Planting Time on Morphological and Physiological Characteristics of Lisianthus (Eustoma Grandiflorum) (Raf.) Shinn, Journal of Plant Productions, 37(3): 1-11.
25- Raja K. and Palanisamy, V. 1999. Effect of bulb size on growth, flowering and bulb yield in tuberose (Polianthes tuberosa L.) cv. “Single”, South Indian Horticulture, 47: 322-324.
26- Van der Meulen-Muisers, J.J.M. and Van Oeveren, J.C. 1993. Genetic variation in flower longevity of cut lily and tulip flowers. Proc. Eucarpia Symposium ed. T. Schiva & A. Mercuri, pp. 191-198.
27- Van Tuyl J.M. and van Creij M.G.M. 2006. Tulipa gesneriana and T. hybrids, Flower breeding & genetics, 23: 623-641.
28- Zaharia A., Balcău, S.L., Cicevan, R, Horţ, D., Zaharia D. and Buta E. 2013. The Study of Six Tulip Cultivars for Establishing Their Landscaping Value. Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 17(2): 212- 216.
ارجاع به مقاله
کریمیانز., & زرینن. (2019). بررسی تاثیر ابعاد پیاز بر برخی ویژگیهای زینتی و گلدهی چند رقم لاله وارداتی در شرایط اقلیمی مشهد. علوم باغبانی, 33(2), 335-348. https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.78732
نوع مقاله
علمی - پژوهشی