تفاوت عناصر غذایی در پوست سبز پسته‌های زود خندان و سالم و اثرات میزان مواد فنولیک و گالیک اسید در پوست سبز بر روی زهرابه آفلاتوکسین

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

2 تهران

3 سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

چکیده
به منظور بررسی نقش عناصر در عارضه زودخندانی و تاثیر مواد فنولیک و گالیک اسید در کنترل زهرابه آفلاتوکسین، از بین ارقام پسته موجود در ایستگاه تحقیقات پسته رفسنجان، در هنگام برداشت محصول از درختان 3 رقم پسته که بصورت آزاد گرده افشانی شده بودند، میوه‌های 15 خوشه از هر رقم به طور تصادفی جمع آوری و ترکیبات فنولیک کل و مقدار اسید گالیک در پوست سبز پسته تعیین شدند. همچنین از درختان هر رقم تعداد زیادی از هر نوع میوه زودخندان، شکاف نامنظم و سالم جمع آوری و پوست سبز آنها برای تعیین عناصر ماکرو ومیکرو مورد آزمایش قرار گرفتند. این آزمایشات بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا و نتایج بدست آمده بر اساس گروهبندی دانکن توسط نرم افزار SAS و Sigma Plot در 3 تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بیشترین مقدار ازت (15/2% ) در پوست سبز میوه‌های سالم و کمترین میزان در پوست سبز میوه‌های زودخندان و شکاف نامنظم دیده شد (94/1 و 97/1 درصد ). بیشترین مقدار منیزیم در پوست سبز میوه‌های سالم و کمترین مقدار منیزیم در پوست سبز میوه‌های زودخندان تعیین گردید ( 10/0 درصد ). بیشترین میزان مواد فنولیک در پوست سبز میوه‌های رقم اوحدی (mg/100g 1398) و کمترین مقدار (mg/100g 1131) در پوست سبز میوه‌های رقم احمد آقایی بدست آمد. نتایج نشان داد که افزایش مقدار مواد فنولیک سبب کاهش یا مهار تولید زهرا به آفلاتوکسین در میوه پسته می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: آفلاتوکسین، پسته، پوست سبز، مواد فنولیک، گالیک اسید

عنوان مقاله [English]

Differences of elements in early splitting of pistachio nuts and the effect of phenolic compounds and gallic acid on rate

نویسندگان [English]

  • hossein afshari 1
  • alireza talaii 2
  • Mahdi Mohammadi Moghadam
  • bahman panahi 3
چکیده [English]

Abstract
In order to study the effect of elements in early splitting and the effect of phenolic compounds and Gallic acid in control of aflatoxin, an experiment was conducted in Rafsanjan pistachio research station. At harvest, from the trees of 3 pistachio’s varieties( Ahmadaghaii, Kalehghuchi, Ohadi) 15 clusters in each variety collected as randomized and phenolic compounds and Gallic acid in hulls were determined. From all varieties, many fruits of each type such as early split, cracked and true fruits collected and their hulls examined for macro and micro elements. These experiments were performed in 1385 according to complete randomized design and results analyzed in 3 replications by Duncan test with SAS and Sigma plot soft wares. Highest rate of Nitrogen (2.15%) in the intact fruit hulls and lowest rates was in early split and cracked fruit hulls (1.94 & 1.97%). Highest rate of Mg (0.13%) was in the intact fruit hulls and lowest rates were in early split pistachio hulls (10%). Maximum rates of phenolic compound determined in the fruit hulls of Ohadi variety (1398mg/100gr) and the minimum rates measured in the fruit hulls of Ahmadaghaii 1131 mg/100g. Results showed that increase rates of phenolic compound caused to reduction or prevention of aflatoxin in the pistachio’s fruits.

Key Words: Aflatoxin, Pistachio, Hull, Phenolic compound, Gallic acid