اثر سیلیسیوم بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

تبریز

چکیده

چکیده
سیلیسیوم یکی از عناصر مفید برای گیاهان محسوب می‌شود، ولی مطالعات جدید نشان داده که این عنصر نقش بسیار مهمی در مقاومت گیاهان به تنش‌های محیطی از جمله تنش شوری دارد. بدین منظور و جهت ارزیابی تاثیر سیلیسیوم و شوری بر روی خصوصیات رویشی ، عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی(Fragaria × ananassa Duch) ، رقم سلوا آزمایشی با سه سطح سیلیسیوم (mM 2و 1، 0 ) و سه سطح کلرید سدیم (mM 40و 20، 0) به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در شرایط کنترل شده گلخانه ای و به صورت آبکشت انجام شد. شاخص‌های عملکرد و خصوصیات کیفی میوه در طول آزمایش اندازه گیری شد. همچنین خصوصیات فیزیولوژیکی ازجمله شاخص کلروفیل و محتوای رطوبت نسبی برگ نیز مورد ارزیابی قرار گرفت .در پایان آزمایش کل گیاهان از بستر خارج شده وخصوصیات رویشی شامل سطح برگ و وزن تر و خشک اندام‌های هوایی و ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که شوری اثر کاهنده معنی داری بر روی شاخص‌های رشد ونموی گیاه داشت. به طوریکه تعداد برگ ، سطح برگ و وزن تر و خشک برگ و ریشه با افزایش غلظت کلرید سدیم کاهش و با افزودن سیلیسیوم به محلول غذایی در شرایط شوری، افزایش یافت. شاخص‌های عملکرد در شرایط شوری کاهش و با کاربرد سیلیسیوم ، به طور معنی داری افزایش یافت. شاخص کلروفیل تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت، ولی محتوای رطوبت نسبی برگ در شرایط شوری کاهش و با تیمارسیلیسیوم افزایش یافت. افزایش غلظت سیلیسیوم و کلرید سدیم در محلول غذایی ، اسیدیته قابل تیتراسیون را افزایش داد ، ولی دیگر خصوصیات کیفی میوه ، تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفتند. بر اساس نتایج حاصل می‌توان استفاده از سیلیسیوم را در شرایط شوری ، توصیه نمود.

واژه‌های کلیدی: توت فرنگی، سیلیسیوم، شوری، عملکرد، کیفیت

عنوان مقاله [English]

The effect of silicon on the growth and yield of strawberry grown under saline conditions

نویسندگان [English]

  • Leila Seyed lor
  • jalal tabatabaei
  • E. Fallahi
چکیده [English]

Abstract
Silicon (Si) is considered one of the beneficial elements for plant, however recent studies show that Si plays an important role in plant resistance to environmental stresses , like salinity. An experiment was conducted to study the effect of Si and NaCl salinity on the growth, yield and fruit quality of strawberry (Fragaria × ananassa Duch) cv “selva” was grown hydroponically in the controlled environment glasshouse. Three levels of NaCl (0, 20 , 40 mM ) and three levels of Si ( 0, 1 , 2 mM ) was factorially combined in a completely randomized design with four replicates .The yield characteristics and fruit quality were measured during the experimental period. At the end of the experiment, plants were cut and vegetative characteristics such as number, fresh and dry weights and leaf area were measured. In addition, leaf relative water content and chlorophyll index were measured. The results showed that salinity reduced the vegetative characteristics, increasing the Si in the saline conditions, increased the number, fresh and dry weights and leaf area of the strawberry plants. The yield characteristics was reduced in the saline conditions, however applying Si reduced the adverse effects of salinity on the yield components. Both salinity and Si had no effect on the chlorophyll index. Leaf relative water content was reduced in salt stress, but silicon treatment largely improved relative water content of leaf. Both salinity and Si treatments increased acidity of fruit, but other quality characteristics were not affected by the treatments. The results reported here indicated that application of Si is recommend under salinity stress in strawberry.

Key words: Strawberry, Silicon, Salinity, Yield, Quality

CAPTCHA Image