بررسی اثر سطوح تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت بدون خاک عمودی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم کاشت بر عملکرد و کیفیت میوه توت‌فرنگی رقم سلوا، تحقیقی در گلخانه و آزمایشگاه‌های گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران طی سال های 1384 -1383 اجرا گردید .در این آزمایش، نشاءهای توت ‌فرنگی‌ داخل حفره هایی که بر روی کیسه‌های پلاستیکی استوانه‌ای شکل (ستون) تعبیه شده بودند، به صورت فاکتوریل در قالب طرح آزمایشی بلوک های کامل تصادفی کشت شدند. در هر ستون 16 یا 24 بوته کشت گردید و فاصله بین ستون ها 100 و 75 سانتی متر در نظر گرفته شد و آزمایش در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که تراکم بوته در هر ستون بر عملکرد تک بوته و فاصله بین ستون ها برعملکرد تک بوته و عملکرد هر ستون تأثیر معنی‌دار داشت. میزان عملکرد تک بوته در تراکم 16 بوته روی ستون نسبت به تراکم 24 بوته روی ستون بیشتر بود و در فاصله 100 سانتی متر نسبت به فاصله 75 سانتی متر بین ستونها، افزایش عملکرد در هر بوته و در هر ستون مشاهده گردید. در روی هر ستون، در گیاهان یک چهارم بالایی نسبت به گیاهان یک چهارم پایینی آن ستون، میزان عملکرد تک بوته حدود 50 گرم و عملکرد کل بوته ها حدود 300 گرم افزایش نشان داد .در مجموع، علیرغم عملکرد کمتر تک بوته ها در تراکم 24 بوته در روی هر ستون و فاصله 75 سانتی متر بین ستون ها ، عملکرد کل آن ها نسبت به تراکم 16 بوته روی هر ستون و فاصله 100 سانتی متر بین ستون ها افزایش نشان داد. تیمارهای مورد نظر بر بیشتر صفات کیفی اندازه گیری شده از جمله طول و قطر میوه، میزان ویتامین ث، pH ، مواد جامد محلول(TSS)، درجه اسیدیته(TA)، شاخص طعم میوه (TSS/TA) و ... تأثیر معنی‌داری نداشتند. با این حال کلیه موارد فوق در تیمار 16 بوته و فاصله 100 سانتی متر نسبت به تیمارهای دیگر برتری نشان داد.

واژه های کلیدی: توت فرنگی،سلوا، تراکم کاشت، کشت عمودی، عملکرد، کیفیت

عنوان مقاله [English]

Effect of Plant Density on Yield and Fruit Quality of Strawberry (Fragaria ananassa) in Soilless Vertical System

نویسندگان [English]

  • A. Seiedi
  • A. Ebadi
  • M. Babalar
  • B. Saeedi
چکیده [English]

Abstract
Strawberry is one of the most important fruit crops in the world. In this study, effect of different plant densities were studied on yield and fruit quality of strawberry 'Selva' in greenhouse and laboratories of university college of agriculture and natural resources during 2002-2003. Uniform stolens of strawberry were planted in holes of plastic column according to Factorial in Completely Randomized Block Design with three replications. In each column, 16 or 24 stolens were planted and space among columns was 75 or 100 cm. according to statistical design. Results showed that number of plants in each column had significant effect on each plant yield. However, different space among columns had significant effect on each plant and each column yield in a way that yield was higher when 16 stolens were planted in each column and distance among columns was 100cm. In each column, stolens in top of plastic column had higher yield compared with those in bottom of plastic column (each plant at the top 50 cm. of plastic top had 50gr more yield which ended up to 300gr more yield for that part of column). In spite of higher yield for above-mentioned treatment, plant density of 24 plants per column and distance of 75cm. among columns produced more fruits per unit (m2) of greenhouse. The above-mentioned treatments had some effects on most qualitative characteristics of fruits such as length and diameter of fruits, vitamin C content, pH, TSS, TA, TSS/TA, which generally were higher for treatment of 16 plant/column and distance of 100cm. among columns. However, these differences did not reach significant level.

Keywords: Strawberry, Selva, Plant density, Vertical system, Yield, Quality