استفاده از تکنیک افزودن نسبی (RAR) نیتروژن برای کاهش سمیت آمونیوم در گیاه خیار

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این آزمایش اثر نسبت های مختلف آمونیوم و نیترات بر روی رشد گیاه خیار در محیط هیدروپونیک بررسی شد. این مطالعات نشان داد که تنش آمونیوم در خیار، که یک گونه حساس به سمیت آمونیوم است، می‌تواند بوسیله تطبیق سرعت کاربرد نیتروژن در محیط کشت نسبت به تقاضای گیاه به نیتروژن کم شود. آمونیوم در یک آهنگ افزایش نسبی 15/0 و 25/0 بطور روزانه بکار رفت. برای مقایسه، گیاهان در غلظتهای ثابت 1 و 4 میلی مولار آمونیوم هم کشت شدند. وزن تر گیاهان رشد کرده با آمونیوم به عنوان تنها منبع نیتروژن در افزایش نسبی 15/0 در روز مشابه گیاهان تغذیه شده با نیترات بود، در حالی که سرعت کاربرد بالای آمونیوم در 25/0 در روز کاهش کمی را در رشد گیاه ایجاد نمود. آمونیوم رشد گیاه را در غلظت 4 میلی مولار کاهش داد. نسبت رشد ریشه به شاخه نیز در گیاهان تغذیه شده با آمونیوم کاهش یافت. غلظت کلسیم در برگهای گیاهان تغذیه شده با آمونیوم در مقایسه با گیاهان تغذیه شده با نیترات کمتر بود. تیمارهای مختلف اثر معنی داری بر کلروفیل فلورسانس برگ نداشت. بنابراین، از این آزمایش نتیجه‌گیری شد که تکنیک افزودن نسبی حداقل در نسبتهای پایین 15/0 در روز اثر منفی آمونیوم بر رشد گیاه خیار را از بین می برد.

واژه های کلیدی: خیار، هیدروپونیک، نیترات، سمیت آمونیوم، آهنگ افزایش نسبی نیتروژن، کلسیم

عنوان مقاله [English]

Relative Addition Rate Technique as a Tool for Alleviating Ammonium Toxicity in Cucumber (Cucumis sativus L., Cv. Styx) Plants

نویسندگان [English]

  • A. Sajjadinia
  • H. Reza Roosta
  • M. Kazem Soori
  • A. Rahimi
چکیده [English]

Abstract
In this study different proportions of NH4+ and NO3- in the growth medium on plant growth were investigated in hydroponic greenhouse experiments. The objectives of these studies were to investigate if ammonium (NH4+) stress in cucumber, a species sensitive to NH4+ toxicity, can be alleviated by matching the nitrogen supply rate to the plant nitrogen demand. Ammonium was applied at a relative addition rate of R=0.15 day-1 or R=0.25 day-1. For comparison, plants were also grown with NO3- as N source, as well as at constant concentrations of 1 and 4 mM NH4+. The fresh weight of plants grown with NH4+ as sole N source at R=0.15 day-1 was similar to that of NO3--fed plants, while at the high NH4+ supply rate of 0.25 day-1 a small growth reduction occurred. When available as a constant concentration, NH4+ decreased plant growth at 4 mM. Root:shoot ratio was lower in NH4+-fed plants compared to NO3--fed plants, and the NH4+-fed plants had more branched roots. Calcium concentration decreased in the roots, stems and leaves of NH4+-fed plants compared to NO3--fed plants. There were no differences in leaf chlorophyll fluorescence at the various N treatments. It is concluded that even a putative NH4+ sensitive species such as cucumber can tolerate NH4+ if the supply rate matches the N demand of the plants.

Keywords: Nitrogen, Ammonium toxicity, Nnitrate, Relative addition rate, Hydroponics, Cucumber