بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور ارزیابی تاثیر پوسته مغز پسته(Testa) درکاهش میزان رشد قارچ A. flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 ، ده رقم پسته در زمان برداشت پسته از مناطق مختلف کشور جمع آوری گردید. قسمتی از پوسته مغز پسته بهمراه یک میلیمتر از لپه ها یا مغز پسته تراشیده شد. مقدار 20 گرم مغز پسته سالم و 20 گرم مغز پسته زخمی ، پس از ضدعفونی سطحی درون تشتکهای جداگانه قرار داده شد (طرح کاملا تصادفی در سه تکرار).یک میلی لیتر از سوسپانسیون اسپور قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا (به غلظت 106×2 اسپور در میلی لیتر) به هر یک از تشتکها اضافه و تشتکها درون ظروف پلاستیکی حاوی آب مقطر سترون (برای تامین رطوبت در حد اشباع ) در انکوباتور در دمای 26 درجه سانتی گراد نگهداری گردید. 5/2 ،5 و 8 روز بعد از مایه زنی، میزان درصد رشد و کلونیزاسیون قارچ در روی مغز پسته سالم و زخمی ارقام مختلف اندازه گیری شد. آفلاتوکسین تولید شده در پسته های آلوده نیز به روش BF استخراج و با استفاده از روش کروماتوگرافی لایه نازک ( TLC ) و دانسیتومتر، میزان کمی آفلاتوکسین B1 نمونه ها محاسبه گردید. در پایان اختلاف میانگین درصد کلونیزاسیون قارچ A. flavus بر روی پسته های سالم و زخمی ارقام مختلف توسط آزمون t-student مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بررسیهای آماری نشان دهنده معنی دار بودن اختلاف میانگین درصد کلونیزاسیون و اسپورزایی قارچ بر روی مغز پسته های سالم در مقایسه با پسته های زخمی ارقام مختلف، در سطح 1درصد می باشد. بررسیها نشان دادن که اختلاف میزان تولید آفلاتوکسینB1 در پسته های سالم و زخمی نیز در سطح 5درصد معنی دار است. به عبارت دیگر در پسته های سالم ، پوسته می تواند به عنوان سدفیزیکوشیمیای مقاوم در برابر نفوذ قارچ به داخل مغز پسته عمل کرده و باعث کاهش رشد و اسپورزایی قارچ و تولید آفلاتوکسینB1 در مقایسه با پسته های زخمی گردد.

واژه های کلیدی: پسته، رقم، آسپرژیلوس فلاووس، آفلاتوکسین، پوسته مغز

عنوان مقاله [English]

The effect of Testa on Reduction of Aspergillus flavus Growth and Aflatoxin B1 Production in Pistachio Kernels of Different Cultivars

نویسندگان [English]

  • M. Mohammadi Moghadam
  • H. Afshari
  • - E. Mohammadi Goltabeh
  • H. Hokmabadi
  • S. Rad
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the effect of testa on reduction of fungal growth and aflatoxin B1 producthon, ten cultivars of pistachio were collected from different parts of pistachio belt i-e Rafsanjan, Damghan and Ghazvin of Iran. A section of testa and one mm of endosperm were scraped. 20 gr. of wounded kernels and 20 gr. of unwounded kernels were surface sterilized and then placed in petri dishes separately (completely randomized design in 3 replications). One ml of the spore suspension of aflatoxigenic Aspergillus flavus was added to each petri dish. (spore suspension was adjusted to contain 2×106 spore per ml ). The plates were placed over water in plastic boxes and these were then placed in an incubator at 26ºC for 2.5, 5 and 8 days. After inoculation, growth rate and colonization of A. flavus on wounded and unwounded pistachio kernels in different cultivars were measured. Also aflatoxin content of inoculated kernels was extracted by BF method and estimated by TLC and densitometer. Average of A. flavus growth percentage on surface of wounded and unwounded kernels was compared with t-student test. The results of this research indicated a significant difference in fungus growth rate and aflatoxin B1 production between wounded and unwounded kernels of pistachio cultivars. In other words, testa in unwounded kernels could be considered as a resistant barrier against the fungus penetration into kernels and reduced A. flavus growth and aflatoxin B1 production as compared with wounded kernels.

Keywords: Pistachio, Cultivar, Aspergillus flavus, Aflatoxin, Testa