ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این پژوهش بمنظور ارزیابی پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژیکی جوانه گل درختان پسته در قالب طرح کرت های خردشده با سه تکرار و بر اساس فاکتور اصلی زمان نمونه برداری (5 مرحله) و فاکتور فرعی رقم (اکبری، احمدآقایی، اوحدی وکله قوچی) در دانشگاه فردوسی مشهد و موسسه تحقیقات پسته کشور (رفسنجان) انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول بودند که طی مراحل استراحت (زمستان)، گلدهی و پس از سرمای دیررس بهاره مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین میزان پرولین (36/27 میلی مول بر گرم وزن تر جوانه) وکمترین مقدار آن (863/7 میلی مول بر گرم وزن تر جوانه) به ترتیب در رقم احمدآقایی بعد از سرمای بهاره و مرحله تورم جوانه ها بود. بیشترین میزان پروتئین کل در ارقام اکبری (79/70 درصد) و اوحدی (25/71 درصد) در زمان بازشدن گل ها و کمترین مقدار آن در مرحله تورم جوانه ها در رقم اوحدی (39/25 درصد) مشاهده گردید. نتایج نشان داد که قندها در طی زمستان تجمع یافته و در بهار کاهش یافتند. مقدار پرولین نیز در مرحله باز شدن خوشه ها وپس از سرمای بهاره افزایش داشته و مجموع پروتئین ها از آبان تا بهمن ماه روند ثابت و پایینی داشتند، اما از اسفند تا مرحله بعد از گلدهی و پس از سرمای بهاره افزایش یافتند.

واژه های کلیدی: مقاومت به سرما، سرمازدگی بهاره

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Proline, Proteins and Sugar during Phonological Processes of Flower Buds of Commercial Pistachio Cultivars

نویسندگان [English]

  • R. Mansouri Dehshoaibi
  • Gh. Davarynejad
  • H. Hokmabadi
  • A. Tehranifar
چکیده [English]

Abstract
The present research was done to evaluate proline, proteins and sugars of flower buds of pistachio trees during phonological stages. This study was conducted using a split-plot design with three replications considered time as main factor (5 Stages) and cultivars (Ahmad-aghaee, Ouhadi, Kaleh-ghochi and Akbari) as secondary factor. The experiment was conducted at Ferdowsi University of Mashhad and Institute of Pistachio Research of Iran (PRI). The Studied Variables included proline, soluble sugars and total protein which were assessed during rest (winter), flowering (beginning of spring) and after spring frost. The highest (27.36 mili mol/gram weight of fresh flower bud) and lowest (7.86 mili mol/gram weight of fresh flower bud) rates of proline were found in Ahmad-aghaee after chilling injury and bud swelling, respectively. The highest rate of total protein was shown by Akbari (70.79%) and Ouhadi (71.25%) at flower burst, and the lowest amount was obtained at bud swelling of Ouhadi (25.39%). Results indicated that sugars accumulated during winter and reduced by beginning of spring. Amount of proline increased during flowering and after spring frost. overall proteins were fixed and low after falling leaves (autumn) to bud dormancy (winter), but its amounts increased after bud dormancy till after flowering and spring frost

Keywords: Cold resistance, Spring frost, Late autumn frost