بررسی اثردور آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
کم آبی و خشکسالی های متوالی باعث گشته که اکثر نقاط جهان در حال حاضر با خطرات خشکی روبرو گردد. جهت استفاده بهینه از منابع آبی در دسترس، لازم است برنامه ریزی مناسبی را ارائه داد. در جهت افزایش میزان کارایی آب از مواد مختلفی استفاده می شود، یکی از این مواد پلیمرهای سوپرجاذب بوده که در سطح وسیعی در جهان مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد ضمن قرار گرفتن در خاک و جذب آب ثقلی و غیر قابل استفاده برای گیاه می توانند در موقع کم آبی و لزوم به راحتی آب ذخیره شده را در اختیار گیاه قرار داده و از تنشهای وارده و تقلیل عملکرد تا حدود زیادی جلوگیری نمایند. به همین منظور آزمایشی جهت بررسی تاثیر سوپرجاذب و دور آبیاری بر روی چمن به انجام رسید. آزمایش مورد استفاده اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه بلوک بود بطوری که تیمار دور آبیاری بعنوان کرت اصلی و مقادیر سوپرجاذب بعنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد. تیمارهای آزمایش شامل 4 دور آبیاری (1، 2، 4 و 6 روزه) و 4 میزان سوپرجاذب آ (0، 20، 25 و 30 گرم در متر مربع) اجرا گردید. آبیاری یک روزه و مقدار صفر سوپر جاذب بعنوان شاهد تلقی گردید. میزان نیاز آبی چمن با استفاده از تبخیر تشتک کلاس A تعیین گردید. نتایج نشان داد میزان سوپر جاذب برای صفات ارتفاع شاخه، کلرفیل a+b و میزان تراکم در سطح آماری 01/ و 05/0 معنی دار و وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر شاخه و عمق توسعه ریشه و وزن خشک شاخه معنی دار نشدند. نتایج این پژوهش نشان داد که کاربرد 30 گرم سوپرجاذب و دور آبیاری 2 روزه تیمارها خصوصیات مناسب خود را به نحو مناسبی حفظ کردند، در مقایسه با دور آبیاری 1 روزه تا نزدیک به 50 درصد در میزان آبیاری صرفه جویی نشان داده شد، البته شرایط آب و هوایی می توانند تاثیر بالایی در نیاز آبی داشته باشند.

واژه های کلیدی: پلیمر سوپرجاذب، چمن، خصوصیات کیفی، دور آبیاری

عنوان مقاله [English]

Evaluation the Effects of Cycle Irrigation and Super Absorbent on Qualitative Characteristics of Lawn

نویسندگان [English]

  • F. Sheikhmoradi
  • I. Arji
  • A. Emaeili
  • V. Abdosi
چکیده [English]

Abstract
Water deficit and consecutive droughts have lead to drought stress in most parts of the world recently. We need prepare a good program to use better available water. Different material can be used to increase water use efficiency. Super absorbent is one of the materials used around the world. These materials absorb water in the soil so that reserved water is usable by plant in the time of drought stress and they can reduce stress and lead to prevent yield loss. So that an experiment was conducted to evaluate effects of different super absorbent and irrigation cycles on lawn. A split plot experiment based on randomized block design with three replication was used so that irrigation cycles and super absorbent amounts used as main plots and subplots respectively. 4 irrigation periods (1, 2, 4 and 6 days) and 4 super absorbent amounts (0, 20, 25 and 30 g/m2) were used as experimental treatments. One day irrigation interval and zero super absorbent amounts were used as control. Lawn water requirement calculate by evaporation from a pan class A. Results shown that super absorbent amount had significant effect at 1% and 5% level on shoot height, total chlorophyll and plant density but had significant effect on root fresh and dry weight, shoot fresh and dry weight, root developing. Rigidity, Elasticity and performance quality was higher for 30 g/m2 of super absorbent amount at one and two day's irrigation cycle interval in compare to other treatments. Experiment results showed that lawn performance was higher in 30 g/m2 of super absorbent amount at two days irrigation cycle than the others and had 50% water saving in compare to one day irrigation interval.

Keywords: Irrigation cycle, Lawn, Qualitative characteristics, Super absorbents