بررسی خصوصیات رویشی و زایشی و همبستگی بین آنها در نتاج حاصل از تلاقی دو رقم بادام به نام های تونو و شاهرود 12

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات و ترویج و آموزش کشاوری (مرکز ملی تحقیقات شوری)

2 تهران

چکیده

چکیده
بادام به عنوان یک محصول خشکباری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در چندین کشور با آب و هوای مدیترانه ای کشت می شود. این آزمایش به منظور بررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی و صفات مربوط به کمیت و کیفیت میوه و تعیین وضعیت همبستگی بین صفات در ژنوتیپ های خود سازگار و خود ناسازگار حاصل از تلاقی ارقام تونو و شاهرود 12 انجام شد. صفات کمی اندازه گیری شده در این آزمایش (صفات بیان شده در جداول 4 و 6 ) در قالب طرح کاملا تصادفی با 12تکرار با استفاده از نرم افزار SAS، تجزیه و ژنوتیپ ها از نظر این صفات با استفاده از آزمون دانکن با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ ها از نظر تمام صفات اندازه گیری شده به جز درصد مغز های دوبل با همدیگر دارای اختلاف معنی داری بودند. ژنوتیپ های شماره 6 و 23 جز ژنوتیپ های خیلی دیر گل و خودسازگار شناخته شدند که دارای میوه با ابعاد متوسط و با کیفیت نسبتا خوب بودند. همچنین ژنوتیپ 15 و 24 به عنوان ژنوتیپ های خود سازگار شناخته شدند که از نظر زمان گلدهی جز دسته ژنوتیپ های دیرگل تا خیلی دیرگل قرار گرفتند و دارای میوه های بزرگ با کیفیت مغز خوب بودند. نتایج حاصل از همبستگی بین صفات نشان داد که وزن مغز با وزن هسته و وزن میوه دارای پوست سبز در سطح 1 درصد دارای همبستگی معنی دار مثبتی بود. همچنین نسبت وزن مغز به وزن هسته با میزان شکاف در پوست چوبی هسته و میزان نرمی پوست چوبی هسته دارای رابطه مثبت معنی داری بود. طعم مغز نیز با درصد مغزهای سالم، نسبت وزن مغز به چوب، درصد مغز های پوک، شدت رنگ مغز، زبر یا صاف بودن مغز در سطوح 1 و 5 درصد دارای همبستگی بود، به طوری که هر چقدر مغز صاف تر و رنگ آن روشن تر و درصد مغز های پوک کمتر باشد طمع مغز شیرین تر و مطلوب تر خواهد بود.

واژه های کلیدی: بادام، صفات رویشی و زایشی، همبستگی

عنوان مقاله [English]

Investigation of Vegetative and Reproductive Traits and Their Correlation in Progeny Obtained from Crossing between Cultivars Touno and Shahrood 12 of Almond

نویسندگان [English]

  • Ali Momenpour 1
  • ali ebady 2
  • A. Imani
1
2
چکیده [English]

Abstract
Almond is an important nut tree which is cultivated in many Mediterranean countries. This study was carried out to study some vegetative and reproductive traits as well as qualitative and quantitative characteristics and their correlation in some self-compatible and self-incompatible genotypes obtained from crossing between Touno (male parent) and Shahrood 12 (female parent). Quantitative traits were analyzed in Completely Randomized Design (CRD), with 12 replication using SAS program. The mean was separated by Duncan Multiple Range test. The results showed that genotypes together were significant difference in all traits measured except Double kernels percentage. The results showed that genotypes No. 6 and 23 are very late blooming and self-compatible with had medium size and moderate quality fruits. However, genotypes No. 15 and 24 were classified as late to very late blooming and self-compatible. They produced large size and good quality fruit. The results correlation between traits showed that kernel weight had significant positive correlation with nut weight and fruit weight. In-shell/kernel ratio had also significant positive correlation with shell softness and suture opening of the shell. Kernel taste had significant correlation with kernel to shell ratio, percentage of empty seeds, color intensity of kernel and smoothness of kernel. Therefore, the smoother, clearer and low percentage of empty seeds resulted in sweet and good quality kernel.

Keywords: Almond, Vegetative and generative traits, Correlation

CAPTCHA Image