تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی روی برخی از صفات مورفولوژیک و عملکرد بادرشبو آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال 1387 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی آذربایجان غربی به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی شامل کودهای زیستی نیتروکسین، فسفاته بارور2، بیوسولفور و ترکیب آنها به صورت نیتروکسین+فسفاته بارور2، نیتروکسین+بیوسولفور، فسفاته بارور2+بیوسولفور، نیتروکسین+فسفاته بارور2+بیوسولفور، همچنین تیمار کود شیمیایی (اوره، سوپر فسفات تریپل، سولفات پتاسیم) و تیمار شاهد (عدم استفاده از کود) بودند. نتایج نشان داد که تیمارها اثر معنی داری بر تعداد سرشاخه گلدار، تعداد انشعابات ساقه، تعداد برگ، قطر ساقه، وزن خشک و عملکرد بیولوژیک داشتند، ولی از نظر ارتفاع بوته اختلاف معنی داری بین تیمارهای مختلف وجود نداشت. بیشترین تعداد انشعابات ساقه (10 عدد) مربوط به تیمار نیتروکسین+فسفاته بارور2+بیوسولفور بود. بیشترین تعداد سرشاخه گلدار (43 عدد)، تعداد برگ (2475 عدد)، قطر ساقه (76/0 سانتی متر)، وزن خشک بوته (8/28 گرم) و عملکرد بیولوژیک (6150 کیلوگرم در هکتار) در نتیجه کاربرد کود شیمیایی به دست آمدند، اگرچه با مقادیر متناظر در تیمار نیتروکسین تفاوت معنی داری نداشتند. بطور کلی نتایج نشان داد که کود زیستی نیتروکسین از لحاظ عملکرد و اجزای عملکرد با کود شیمیایی برابری کرد.

واژه های کلیدی: بادرشبو، بیوسولفور، فسفاته بارور-2، نیتروکسین، وزن خشک بوته

عنوان مقاله [English]

Effect of Biofertilizers Application on some Morphological Characteristics and Yield of Dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)

نویسندگان [English]

  • S. Rahimzadeh
  • Y. Sohrabi
  • GH. Heidari
  • A. Pirzad
چکیده [English]

Abstract
In order to evaluate the effects of biofertilizers on yield and morphological characters in dragonhead, an experiment based on randomized complete block design with four replications was conducted in 2008. Treatments were nitroxin, biological phosphorus, biosulfur, nitroxin+biological phosphorus, biological phosphorus+ biosulfur, nitroxin+ biosulfur, nitroxin+biological phosphorus+ biosulfur, chemical origin of nitrogen+ phosphorus+ potassium and control. The results showed the effects of treatments on stem diameter, the number of flowers, the number of branches and leaves, plant dry weight and biological yield of dragonhead were significant. The highest number of branches (10) observed in nitroxin+biological phosphorus treatment. The greatest number of flowers (43) and leaves (2475), stem diameter (0.76), dry weight (28.8 gr), and biological yield (6150 kg/ha) were obtained from chemical fertilizer, althought there was no significant difference between nitroxin and chemical fertilizer. It seems that application of Nitroxin could result an optimum yield of dragonhead compared to NPK, without harmful effects assigned to chemical fertilizers due to environmental and health issues.

Keywords: Dracocephalum moldavica, Biosulfur, Biological phosphorus, Nitroxin, Dry weight