بررسی زمان کاربرد سولفات مس، استرپتومایسین و جیبرلیک اسید بر درصد بی بذری و ویژگی های کمی وکیفی میوه ی انگور(Vitis vinifera L.) رقم «سیاه شیراز»

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این پژوهش در یک باغ تجاری واقع در شهرستان شیراز منطقه ی قصر الدشت به منظور بررسی اثر سولفات مس و استرپتومایسین بر بی بذر کردن حبه های انگور رقم سیاه شیراز در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 تیمار و 3 تکرار انجام گردید. بدین منظور سولفات مس (CuSO4.5H2O) 25 میلی گرم در لیتر و استرپتومایسین 200 میلی گرم در لیتر 4،2 و 6 روز قبل از تمام گل به منظور بی بذر کردن حبه ها و جیبرلیک اسید (3AG (50 میلی گرم در لیتر، 10 روز بعد از تمام گل برای بزرگ کردن حبه های بی بذر شده به روش غوطه وری خوشه، در انگور «سیاه شیراز» به کار برده شدند. نتایج نشان داد که سولفات مس و استرپتومایسین در مقایسه با شاهد باعث بی بذر شدن حبه ها شدند. تیمار های استرپتومایسین و استرپتومایسین 4 روز+ جیبرلیک اسید و سولفات مس 6 روز قبل از تمام گل+ جیبرلیک اسید بالاترین درصد بی بذری (حدود 84 درصد) را ایجاد کردند. سولفات مس و استرپتومایسین باعث کاهش تعداد بذر در حبه، وزن خوشه، وزن حبه، طول حبه و قطر حبه نسبت به شاهد شدند. کاربرد جیبرلیک اسید باعث بزرگ شدن حبه های بی بذر، افزایش ویتامین C و اسید کل شد ولی اختلاف معنی داری نسبت به شاهد نداشت.

واژه های کلیدی: انگور، استرپتومایسین، جیبرلیک اسید، بی بذری، سولفات مس

عنوان مقاله [English]

Effect of Application Time of Copper Sulfate, Streptomycin and GA3 on Parthenocarpy and Quality of Grapevine (Vitis vinifera L. cv. ‘Siyah-e-Shiraz’)

نویسندگان [English]

  • M. Kyamarsi
  • S. Eshghi
چکیده [English]

Abstract
An investigation was performed in a commercial orchard in Shiraz to study the effect of time of application of CuSO4 and streptomycin on quality and seedlessness of grapevine (Vitis vinifera L. cv. ‘Siyah-e-Shiraz’). The experiment was Conducted as Completely randomized block design with 3 replications. Plants were treated with 25 mgl-1 CuSo4. 5H2o and 200mgl-1 streptomycin 2,4 and 6 days before full blooming. 50 mgl-1 GA3 was applied 10 days after full blooming. Results indicated that both CuSO4 and streptomycin increased parthenocarpy compared with untreated control. Streptomycin and CuSO4 6 days before full blooming plus GA3 produced the highest rate of seedlessness (84%). Both CuSO4 and streptomycin reduced the number of seeds, cluster weight, berry weight, length and diameter of the berries compared with untreated controls. GA3 increased weight of seedless berries, vitamin C and total acid contents unsignificantly.

Keywords: CuSO4, GA3, Grape, Parthenocarpy, Streptomycin