تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
با هدف بررسی تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی بر افزایش عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک سه آزمایش مجزا در قالب طرح کاملا تصادفی طراحی و اجرا گردید. در آزمایش اول تاثیر اتانول با غلظت 4 درصد به دو صورت موقت5 و دائمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از اتانول 4 درصد به صورت دائمی و موقت باعث افزایش عمرگلجایی6 و بازارپسندی گل‌ها شد. در آزمایش دوم تاثیر اسانس‌های آویشن Thymus vulgaris، زنیان Carum copticum و مرزه Satureja hortensis (با غلظتهای 50، 100 و 150 ppm) مورد بررسی قرار گرفت. اسانس‌ها در تمامی غلظت‌ها عمر گلجایی میخک را افزایش دادند. در این بین اسانس مرزه (100 ppm) بیشترین تاثیر را در افزایش عمر گلجایی (4/4 روز) نسبت به شاهد داشت. در آزمایش سوم اثر متقابل اتانول و اسانس‌ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای حاوی اسانس و تیمارهای ترکیبی اتانول و اسانس تفاوت معنی داری در عمر گلجایی و بازارپسندی وجود نداشت. بیشترین وزن تر نسبی در روز ششم آزمایش و در تیمار اسانس مرزه (100 ppm) مشاهده شد که 2 برابر بیشتر از شاهد بود. بر طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش، می‌توان اظهار نمود که اسانس‌های گیاهی ترکیبات طبیعی و ایمن بوده و جایگزین مناسبی برای مواد شیمیایی مورد استفاده جهت افزایش عمر گلجایی گل‌های شاخه بریده می‌باشند و تجاری نمودن این ترکیبات نیاز به آزمایش‌های تکمیلی دارد.

واژه‌های کلیدی: اسانس‌های گیاهی، انسداد آوندی، گل شاخه بریده میخک، عمر گلجایی

عنوان مقاله [English]

Effect of Ethanol and Essential Oils on Extending Vase Life of Carnation Cut Flower (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy)

نویسندگان [English]

  • H. Bayat
  • M. Azizi
  • M. Shoor
  • N. Vahdati
چکیده [English]

Abstract
The main goals of this study was to evaluate the effects of ethanol and essential oils of three medicinal plants namely Thymus vulgaris, Satureja hortensis and Carum copticum on extending Dianthus caryophyllus cut flower vase life. For this purpose three individual trials were conducted using a completely randomized design with three replications. In the first trial, effects of ethanol 4% (v/v) applied continuous and pulse was determined and results are showed both applying methods increased postharvest life and consumer acceptance of cut flowers. In the second trial, effects of essential oils of Thymus vulgaris, Satureja hortensis and Carum copticum with concentrations of 50, 100 and 150 ppm were investigated. All essential oil treatments prolonged cut flowers vase life. The line graph illustrates the amount of vase life which is showing a dramatic increase by S. hortensis EO (100 ppm) over control. The third trial studied the interactions between ethanol and the essential oil treatments. Results showed no significant difference in vase life and consumer acceptance between essential oil treatments and co-treatment of essential oil with ethanol. The highest relative fresh weight in sixth day from the start of the experiment was observed in Satureja hortensis EO treatment with concentration of 100 ppm which was nearly two times more than control. According to our results of this experiment we can generally say essential oils as natural, safe and biodegradable compounds can be suitable novel alternative methods for chemical treatment in order to prolong vase life of Dianthus caryophyllus cut flowers. Commercialization of these compounds for optimum formulations needs further experiments.

Keywords: Essential oils, Vascular blockage, Carnation cut flower, Vase life