تأثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گرگان

3 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

چکیده

مرکبات دارای مواد غذایی و متابولیت های متعددی شامل انواع قندها، ویتامین C، فلاونوئید و ترکیبات فنلی با ارزش غذایی و آنتی اکسیدانی بالا هستند. عواملی مانند رقم، نوع پایه و نوع اندام در میزان این ترکیبات مؤثرند. از اینرو در تحقیق حاضر میزان ساکارز، گلوکز، قند کل، ویتامین C، فلاونوئید و فنل در گوشت میوه، آلبدو و پوست دو رقم پرتقال پارسون براون و مارس پیوند شده روی پایه های نارنج، سیترنج، کلئوپاترا و رافلمون اندازه‌گیری شد. طبق نتایج به دست آمده، بیشترین میزان ویتامین C در رقم پارسون براون روی پایه سیترنج و کلئوپاترا به دست آمد. بیشترین میزان قند کل در ارقام پارسون براون و مارس روی پایه رافلمون بدست آمد (01/0>P). همچنین بیشترین میزان گلوکز در پرتقال مارس روی پایه رافلمون ثبت شد (01/0>P). در میان پایه ها، رقم پارسون براون بر رافلمون از میزان ساکارز بالاتری برخوردار بود. کمترین مقدار گلوکز و ساکارز نیز در پرتقال پارسون براون روی پایه کلئوپاترا بدست آمد (01/0>P). بر اساس نتایج این تحقیق، بیشترین میزان فنل (84/28 میلی‌گرم در گرم) و فلاونوئید (57/22 میلی‌گرم در گرم) در پوست رقم مارس روی پایه رافلمون به دست آمد. طبق نتایج ضرایب همبستگی، بین میزان فنل با فلاونوئید همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود دارد (01/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Some Citrus Rootstocks on the Amount of Biochemical Composition of Parson Brown and Mars Oranges in Jiroft

نویسندگان [English]

 • kambiz mashayekhi 1
 • H. Sadeghi
 • V. Akbarpour
 • S. Atashi 2
 • Seyyed Javad Mousavizadeh 3
 • M. Abshaei
 • Z. Nazari
1 -
2 Gorgan
3 Department of Horticultural Sciences, Gorgan University of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Citrus fruits contain numerous nutrients and secondary metabolites including sugars, vitamin C, flavonoids and phenols which have high antioxidant activity and nutritional value. Factors such as cultivar, type of stock and fruit position affect the amount of these compounds. Hence in this study the amount of sucrose, glucose, total sugar, vitamin C, flavonoids and phenols in pulp, mesocarp and flavedo of Parson Brown and Mars oranges grafted on Citrange, Cleopatra and Rough Lemon stocks were measured. According to the results, maximum of vitamin C was in Parson Brown cultivar on the Citrange and Cleopatra grafting stocks. The highest total sugar was recorded in Parson Brown and Mars cultivars on the Rough Lemon stock (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Citrus
 • Phenol
 • Flavonoid
 • Parson Brown
 • Mars
CAPTCHA Image