بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum graveolens L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی واکنش گیاه دارویی شوید به تنش خشکی در مرحله رشد رویشی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. در این تحقیق صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه شوید در شرایط آبکشت و در محیط تنش با پتانسیل های اسمزی شامل: صفر (شاهد)، 5/1-، 2-، 5/2- و 3- بار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آنالیز واریانس مشاهدات نشان داد که، تنش خشکی تاثیر معنی داری (01/0 p≤) بر ویژگی‌های ظاهری مانند طول ساقه، طول ریشه، سطح برگ و تعداد برگ داشت. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که، با افزایش تنش خشکی کلیه صفات فوق کاهش یافتند. همچنین تنش خشکی تاثیر معنی داری (01/0p≤) بر میزان کلروفیل a، b و کل، کاروتنوئید، پروتئین های محلول، ترکیبات فنلی و عناصر پتاسیم، فسفر و کلسیم بخش هوایی و ریشه داشت. همچنین تنش خشکی تاثیر معنی داری بر نسبت کلروفیل a/b داشت (05/0(p≤. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که، با افزایش تنش، میزان کلروفیل، کاروتنوئید، پروتئین های محلول، غلظت عناصر پتاسیم، فسفر و کلسیم بافت و نسبت پتاسیم بخش هوایی به ریشه کاهش یافت، در حالی که میزان ترکیبات فنلی بخش هوایی و ریشه افزایش یافت. در این آزمایش نسبت طول ساقه به ریشه و نسبت پتاسیم بخش هوایی به ریشه تحت تاثیر تنش خشکی قرار نگرفتند (05/0p≤). به طور کلی گیاه دارویی شوید به تنش خشکی توسط افزایش سطوح ترکیبات فنلی واکنش نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Drought Stress on Growth and Physiological Characteristics of Dill (Anethum graveolens L.)

نویسندگان [English]

  • Z. Setayesh-Mehr
  • A. Ganjeali
چکیده [English]

In order to study the effect of different water potential on Anethum graveolens L. an experiment was conducted. This study was carried out based on completely randomized design with three replications. In this experiment, morpho-physiological characteristics were assessed under hydroponic. Stress was established with PEG 6000, and drought potentials were: 0 (control), -1.5, -2, -2.5 and -3 bar. The results showed that effect of drought stress on morphological characteristics including: shoot length, root length, surface of leaves and leaves number was significant (p≤0.01). Mean comparison of treatments showed that with increasing drought stress, all parameters decreased. Effect of drought stress on amount of a, b and total chlorophyll, carotenoid, soluble proteins, phenolic compounds and K+, P and Ca+2 concentrations in shoot and root were significant (p≤0.01). Effect of drought stress on chlorophyll a/b ratio was significant (p≤0.05). Mean comparison of treatments showed that with increasing drought stress, amount of chlorophyll, carotenoid, soluble proteins, K+, P and Ca+2 and shoot/root K+ ratio decreased where as amount of phenolic compounds in shoot and root increased. Shoot to root length ratio and shoot/root K+ ratio were not influenced by drought stress (p≤0.05). From the results of this study, it can be deducted that dill medicinal plant respond to drought stress by increasing of phenolic compounds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphological parameters
  • Chlorophyll
  • Protein
  • Phenolic compounds