بررسی تأثیر هورمون و فتوپریود بر تولید ریزغده در دو رقم سیب‌زمینی در شرایط درون شیشه‌ای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر هورمون و فتوپریود بر روی تولید ریزغده، گیاهچه‌های سالم و عاری از عوامل پاتوژن دو رقم سیب‌زمینی به نام‌های سانته و ساوالان که در شرایط درون شیشه‌ای تولید شده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاَ تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که اثر رقم، هورمون و فتوپریود بر کلیه صفات مورد مطالعه معنی‌دار بود. رقم سانته برای همه صفات اندازه‌گیری شده عملکرد بهتری نسبت به رقم ساوالان نشان داد. در این آزمایش ترکیب دو هورمون D-2,4 و BAP با یکدیگر باعث افزایش تعداد، قطر و وزن ریزغده‌ها گردید. نتایج مقایسه میانگین‌ها برای فتوپریود نشان داد که بالاترین عملکرد برای همـه صفات از تیمار 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی تا زمان تولید اولین ریزغده و سپس تاریکی کامل (P3) بدست آمد. در این پژوهش بیشترین تعداد ریزغده در هر ارلن (47/9) مربوط به رقم سانته بود که در تیمار هورمونی D-2,4 و فتوپریود P3 بدست آمد. در رقم ساوالان نیز حداکثر عملکرد برای این صفت از تیمار ترکیب دو هورمون با همدیگر و در فتوپریود P3 حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Hormones and Photoperiod on In vitro Microtuberization of Two Potato Cultivars

نویسندگان [English]

  • A.R. Bolandi
  • H. Hamidi
  • R. Beidokhti
چکیده [English]

The experiment was conducted to study the effect of photoperiod and hormones on production of microtubers for two potato cultivars (Sante and Savalan), which were clean and pathogens free. This experiment was performed as a factorial experiment based on randomized design with three replications. The results showed that cultivar, hormone and photoperiod would effect on all studied traits. Sante cultivar indicates more efficiency for all measured traits than in Savalan cultivar. In this experiment by using the combination of two hormones 2, 4-D and BAP would increase number, diameter and weight of microtubers. The means comparison of photoperiod showed that highest efficiency for all traits as treatment of plant for 8 hours in darkness plus 16 hours in light plus utter darkness (P3). In this research, the highest number of microtuber was related to cultivar of Sante (9.47) is gained with hormone 2, 4-D, as well as photoperiod P3 which this superiority for Savalan cultivar is gained by using the combination of two hormones and P3 photoperiod.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tissue culture
  • Potato
  • Microtuber
  • Photoperiod
  • Hormone