تاثیر شوری غیر یکنواخت در بخشی از ریشه بر شدت فتوسنتز و غلظت عناصر غذایی گیاه توت فرنگی رقم کاماروزا

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تنش شوری با تغییر در الگوی جذب آب و عناصر غذایی کمیت و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این آزمایش ریشه‌های گیاه توت‌فرنگی به دو قسمت تقسیم شدند و غلظت‌های مختلف شوری کلرید سدیم به هر طرف ریشه اعمال گردید. تیمارهای آزمایشی شامل NaCl در غلظت‌های 0:0 (در دو بخش ریشه محلول غذایی بدون تیمار شوری)، 0:30 (در یک بخش ریشه محلول غذایی بدون تیمار شوری و در بخش دیگر محلول غذایی به ‌اضافه 30 میلی‌مولار NaCl) و به همین ترتیب 0:60، 0:90، 30:30، 60:60 و 90:90 بودند. آزمایش بر روی توت‌فرنگی رقم کاماروزا، در شرایط هایدروپونیک انجام شد. بعد از اعمال تیمار و در مرحله گلدهی شدت فتوسنتز و کلروفیل گیاه اندازه گیری شد. در پایان آزمایش نیز، کل گیاهان از بستر خارج شده و خصوصیات بیوشیمیایی آنها شامل غلظت عناصر غذایی و پرولین اندازه گیری گردید. شوری یکنواخت فتوستنز را بشدت کاهش داد ولی در تیمارهای 0:30 و 0:60 مقدار آن نسبت به 30:30 و60:60 بیشتر بود. غلظت پرولین در تیمار شاهد کمترین و در تیمارهای 0:30 و 30:30 بیشترین بود. غلظت کلسیم میوه، نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ با افزایش شوری به شدت کاهش یافت و در شوری‌های غیر یکنواخت مقدار آن افزایش یافت. بیشترین مقدار کلر و سدیم در تیمارهای 60:60 و 90:90 دیده شد. غلظت کلر و سدیم با اعمال شوری غیر یکنواخت بطور معنی‌داری کاهش یافت بطوریکه در تیمار 0:30 غلظت سدیم نسبت به تیمار 30:30 حدود 20% کاهش نشان داد. بر اساس نتایج این تحقیق می توان اعمال شوری 30 میلی مولار در بخشی از ریشه را برای کشت توت فرنگی در شرایط شوری، پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Root Partial Salinization on the Photosynthesis Rate and Nutrient Concentration in Strawberry

نویسندگان [English]

  • M. Yusefi
  • S.J. Tabatabaei
  • J. Hajilu
  • N. Mahna
چکیده [English]

Salinity affects the yield and quality of fruits crops as result of modifying water and nutrient uptake. In split root system, it should be possible to reduce the deleterious effect of salinity on the plant growth. Therefore, an experiment was conducted on strawberry with different concentration of NaCl (0, 30, 60 and 90 mM) in a completely randomized blocks design in studding hydroponic greenhouse. The roots were divided into two portions and either even or uneven salinity was applied to the root portions. The treatments consist of 0:0, 0:30, 0:60, 0:90, 30:30, 60:60 and 90:90 with three replications. In general, the increased salinity reduced photosynthesis rate but in uneven salinity the photosynthesis rate was increased. Proline concentration was reduced in 0:0 treatments but increased in 0:30 and 30:30 treatments. Ca, N, P and K concentrations were reduced by increasing salinity, but were increase in uneven salinity. The highest concentrations of Cl and Na were observed in 60:60 and 90:90 salinity treatments. Na and Cl concentrations were reduced in uneven salinity in the root zone so that in 0:30 treatments, the concentration of Na were 20% lower than that in 30:30 treatments. Based on the results of this study the application of uneven salinity in a concentration of 30 mM could be recommended for growing strawberry in salinity stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strawberry
  • salinity
  • Split Root
  • Photosynthesis
  • Proline