تأثیر آسکوربیک‌اسید در به تأخیر انداختن تغییرات بیوشیمیایی ضمن پیری و افزایش ماندگاری گل رز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف آسکوربیک اسید (AsA؛0، 2، 4 و 6 میلی مولار) در به تأخیر انداختن پیری گل های شاخه بریده رز رقم ‘رویال کلاس’ بر اساس طرح فاکتوریل بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربرد 4 میلی مولار AsA باعث بیشترین تأخیر در پیری گل‌ها در مقایسه با شاهد (آب مقطر) گردید. همچنین، وزن تر و قطر گل هایی که با 4 میلی مولار AsA تیمار شدند، بیشتر از سایر تیمارها بود. خصوصیاتی مثل میزان پروتئین، پرولین، آنتوسیانین کل و پراکسیده شدن لیپیدها گل ها در طی 8 روز نگهداری تنها در گل های شاهد و 4 میلی مولار AsA اندازه گیری گردید. کاربرد 4 میلی مولار AsA باعث جلوگیری از کاهش پروتئین در طی 8 روز نگهداری گل ها گردید. میزان پرولین در گل های تیمار شده با AsA نسبت به شاهد پایین تر بود، ولی تفاوت معنی داری با گل های تیمار شده با AsA مشاهده نشد. میزان آنتوسیانین به تدریج با پیر شدن گل ها کاهش پیدا کرد، اما تیمار با AsA مانع از کاهش آن گردید. همچنین کاربرد 4 میلی مولار AsA با جلوگیری از افزایش مالون دی آلدئید پیری گل ها را به تأخیر انداخت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ascorbic Acid in Delaying Biochemical Changes During Senescence and Extension Flowers Vase Life in Rose

نویسندگان [English]

  • F. Abri
  • M GH
  • R.H. Sajedi
  • Davoud Bakhshi
  • M.A. Shiri
چکیده [English]

In this study, effect of different concentration of ascorbic acid (AsA, 0, 2, 4 and 6 mM) on delaying senescence in cut rose flowers cv. Royall Class was investigated based on factorial design. The results showed that the greatest delay in senescence was obtained with 4 mM AsA as compared to control (distilled water). Therefore, fresh weight and diameter of flowers treated with 4 mM AsA was more than others treatments. Biochemical attributes such as protein, proline, anthocyanin content and lipid per oxidation levels were determined only in DW and 4 mM AsA. Application of 4 mM AsA treatments was shown to retard degradation of protein over 8 days vase life. Proline content in AsA treated flowers was slightly lower than DW flowers but no significant differences were found in treated flowers with AsA. Anthocyanin content declined gradually with onset of senescence, while AsA treatments suppressed decreasing its content. Therefore, treatment with 4 mM AsA suppressed malondialdehyde accumulation and delayed flowers senescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ascorbic acid
  • Lipid peroxidation
  • Protein
  • Proline
  • Flower senescence
CAPTCHA Image