بررسی اثرات مقادیر مختلف کود پلت‌شده دامی و اوره و برخی عناصر کم مصرف‌ بر عملکرد و اجزا عملکرد گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی(Cucurbita pepo var. styriaca)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گسترش روزافزون استفاده از گیاهان دارویی تولید انبوه این گیاهان با استفاده از حداقل کاربرد نهاده های شیمیایی را ضروری ساخته است. به‌ منظور بررسی تاثیر کاربرد سطوح مختلف کود پلت‌ شده دامی و اوره و نیز عناصر کم مصرف بر برخی از خصوصیات زراعی این گیاه آزمایشی در سال زراعی 90-1389 در مزرعه تحقیقاتی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، بصورت کرت ‌های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد مطالعه شامل چهار سطح کود پلت شده دامی و اوره (150 کیلوگرم اوره،50 کیلوگرم اوره + 5/3 تن کود دامی، 100 کیلوگرم اوره + 5/1 تن کود دامی، 150 کیلوگرم اوره + 5/1 تن کود دامی) به‌عنوان فاکتور اصلی و سه سطح کاربرد عناصر کم مصرف (1 درهزار، 2 درهزار و 3 در هزار شامل عناصر: آهن(Fe) ، روی (Zn)، منگنز(Mn) از منبع کلات و بر(B) از منبع اسید بوریک) به‌عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. تجزیه واریانس و مقایسه میانگین نتایج نشان داد کاربرد کود پلت‌ شده دامی و اوره بر استفاده از کود اوره برتری داشت. بیشترین عملکرد میوه، عملکرد بذر، تعداد دانه در میوه و وزن هزار دانه در کاربرد 150 کیلوگرم اوره + 5/1 تن کود دامی و 2 در هزار عناصر کم مصرف حاصل شد. عناصر کم مصرف اثر معنی داری بر تعداد میوه در مترمربع، وزن خشک بذر در میوه و وزن تک میوه نداشتند. همچنین اثر متقابل کود پلت ‌شده دامی و اوره و عناصر کم مصرف بر درصد دانه ‌های نارس در سطح احتمال 1 درصد معنی ‌دار بود. کمترین درصد دانه نارس در ترکیب تیماری 150 کیلوگرم اوره + 5/1 تن کود دامی و 3 در هزار عناصر کم مصرف به میزان 66/22 درصد حاصل گردید. باتوجه به مجموع نتایج می توان در میان تیمارهای کودی مورد بررسی مصرف 5/1 تن کود دامی + 150 کیلوگرم کود اوره به صورت پلت شده و 2 در هزار عناصر کم مصرف را برای حصول به حداکثر خصوصیات عملکردی گیاه دارویی کدوی پوست کاغذی پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Effects of Different Rates of Pelleted Animal Manure and Urea Levels and Some Micronutrients on Yield and Yield Components of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca)

نویسندگان [English]

  • A.R. Dehghani Tafti
  • I. Alahdadi
  • F. Najafi
  • M.H. Kianmehr
چکیده [English]

Progressive usage of medicinal plants has necessitated their mass production using the minimum amounts of chemical inputs. To find out the effects of urea and pelleted animal manure and some micronutrients on yield and its components in pumpkin, a split plot experiment based on RCBD with three replicates was conducted at the Research Farm of Abouraihan Campus, University of Tehran in 2011. The pelleted animal manure and urea with four levels (150 kg urea, 50 kg urea+3.5 tone animal manure, 100 kg urea+1.5 tone animal manure and 150 kg urea+1.5 tone animal manure) were considered as the main plot and micronutrients with three levels (1000, 2000 and 3000 (mg kg-1); including iron, zinc, manganese from a chelate source and boron from boric acid source) were consideredas sub plots. Analysis of variance and comparison of means showed that usage of pelleted manure with urea was superior to using urea alone. The maximum fruit and seed yield, number of seeds perfruit and1000seed weight were observed where 1.5 tone pelleted animal manure+150 kg urea with 2000 (mg kg-1) of micronutrients was applied. Micronutrients did not show any significant effect on fruit number per square meter, seed dried weight per fruit, and single fruit weight. Moreover, the interaction effect of pelleted animal manure plus urea and micronutrients on immature seeds percent was significant at 1% level. Where 150 kg urea+1.5 tone animal manure in combination with 3000 (mg kg-1) of micronutrients was applied, the lowest percentage of immature seeds (22.6%) was achieved. Overall, applying 150 kg urea+1.5 tone animal manure in combination with 2000 (mg kg-1) of micronutrients could be suggested as the best option for achievement of the maximum yield characteristics of pumpkin medicinal plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pumpkin
  • Pelleted animal manure
  • Micronutrients
  • yield
  • Yield component
CAPTCHA Image