اثر کم‌آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه بر عملکرد کمی و کیفی میوه پرتقال

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آگاهی از میزان تأثیر تنش کم‌آبی بر عملکرد کمی و کیفی پرتقال، برای مدیریت محصول در شرایط کم‌آبی، ضروری می باشد. در این راستا پژوهش حاضردر قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار در شهرستان بابل اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل آبیاری کامل، کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه در دو سطح 75 و 55 درصد آبیاری کامل بودند. رطوبت ناحیه توسعه ریشه به وسیله رطوبت سنج های TDR قرائت شد. میزان آب آبیاری از اختلاف رطوبت خاک قبل از آبیاری و رطوبت نقطه ظرفیت زراعی تعیین شد. بررسی عملکرد میوه با اندازه گیری صفات کمی و کیفی میوه ها شامل حجم، ابعاد میوه، وزن تازه و خشک، رطوبت، اسیدیته قابل تیتراسیون و مواد جامد محلول انجام شد. عمق آب مصرفی در تیمار آبیاری کامل برابر94/242میلی متر و صرفه‌جویی آب در تیمارهای کم آبیاری 75% و 55% نسبت به آبیاری کامل به ترتیب برابر 44/17% و 39/31%بود. مقایسه میانگین‌ها بر اساس آزمون دانکن در سطح 5%انجام شد. نتایج نشان داد اختلاف بین مشخصه های ابعاد، وزن تازه و خشک، رطوبت و حجم میوه بین تیمارهای آبیاری کامل و آبیاری ناقص ریشه معنی دار نبوده است. مقایسه مقدار مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتراسیون در مرحله رسیدگی میوه، در تیمارهای کم آبیاری، افزایش معنی داری در مقایسه با آبیاری کامل نشان دادند. نتایج نشان داد، اعمال تیمارهای کم آبیاری تنظیم شده و آبیاری ناقص ریشه باعث افزایش معنی داری در کیفیت میوه نسبت به تیمارآبیاری کامل می شود. به منظور صرفه-جویی در آب آبیاری و افزایش کیفیت محصول، استفاده از تیمارهای کم آبیاری در سطح 75% توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Regulated Deficit Irrigation and Partial Root Zone Drying on Quality and Quantity Performance of Orange

نویسندگان [English]

  • F.S. Miri
  • A. Shahnzari
  • M.KH. Ziae Tabar Ahmadi
  • H.A Zebardast Rostami
چکیده [English]

Awareness of the effects of water deficit on quality and quantity yield of orange is essential for product managing at water shortage conditions. In this regard, present study was conducted in an orange garden of Babol area in 2011 in a completely randomized design with 5 treatments and 5 replications. Experiment Treatments included full irrigation (FI), regulated deficit irrigation (RDI) and partial root zone drying (PRD) in two levels 75% and 55% of FI treatments. The root zone moisture was measured by TDR sensors. The amount of irrigation water was determined from difference between initial soil moisture before irrigation and moisture at field capacity point.Measured qualitative and quantitative characteristics of fruits were included fruit fresh and dry weight, fruit moisture, fruit volume, dimensions, total dissolved solids (TDS) and treatable acidity (TA). Irrigation water depth at FI was 169.44 mm and water saving in deficit irrigation treatments at 75% and 55% levels were 17.44% and 31.39%, respectively. Comparison of means was conducted by Duncan test at 5% level. The results showed that differences between FI and PRD in attributes of fresh and dry weight, moisture and volume of fruit were not significant. DI and PRD compared with FI showed a significant increase in TDS and TA at harvest. The results showed that, DI and PRD compared with FI were caused significant increase in fruit quality. It is recommended to use PRD and DI at 75% level to save water and increase the product quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Partial root zone drying
  • Orange
  • Regulated deficit irrigation
  • Total soluble solids