اثر افزودن چند ماده آلی در بستر کشت برشاخص‌های رشدی شب بوگلدانی (Matthiola incana cv. Column Crimson)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

رشد مطلوب گیاهان نیازمند حاصلخیزی و در دسترس بودن عناصر غذایی در خاک است. گاهی با وجود در دسترس بودن عناصر غذایی در خاک، به علت وضع فیزیکی نامناسب آن، میزان محصول کاهش می یابد. در کشت سنتی شب بو ترکیب خاک هَوار، رسوبات نهر و پسماند فاضلاب شهری استفاده می‌شود. به دلیل کاهش دسترسی به خاک‌های مذکور، یافتن جایگزینی مناسب برای بستر کشت و بررسی اثر مواد آلی مختلف در کشت شب بو ضروری است. از خاک باغچه به عنوان بستر کشت پایه و شاهد استفاده گردید. تیمارها شامل خاک باغچه، همراه با دو سطح (4 و 8 درصد وزنی) از مواد آلی مختلف (پسماند فاضلاب شهری، کمپوست، خاکبرگ و تفاله چغندر قند) و یک تیمار دیگر، بستر کشت رایج شب بو، در نظر گرفته شد. آزمایش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر ارتفاع، قطر گلچه، مقدار کربوهیدرات در سطح احتمال 1 درصد و طول گل آذین در سطح احتمال 5 درصد معنی دار گردید. در حالی‌که صفات سطح برگ، میزان کلروفیل و وزن تر و خشک ریشه متاثر از تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند. به طور کلی، پسماند فاضلاب شهری با 8 درصد وزنی در خاک باغچه، مناسب‌ترین بستر کشت برای رشد شب بو Matthiolaincanacv. Column Crimson مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Some Organic Matter on Growth Indicators of Pot Stock (Matthiola incana cv. Column Crimson)

نویسندگان [English]

  • mahsa salehi 1
  • Nematollah Etemadi 2
  • naser honarjoo 1
  • mehrdad jafarpour 1
1 Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University
2 Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In order toa desirable growth, plants need fertile soil which has the availability of nutrient elements in it. Sometimes, in spite of having access to the nutrient elements, decrease yield, due to undesirable physical situation. Stock (Matthiolaincana cv. Column Crimson) is one of the potting flower that its growth medium traditionally including HAWAR soil, basin sediment and untreated waste municipal. Due to decrease reach to mentioned soils, so that, it is necessary to replace a growth medium and surveying the effect of different organic matter in pot stock. Garden soil was used as main source of medium and as control. In this study, treatments including garden soil amendment by 4 and 8 % (w/w) of different organic matter (untreated waste municipal, beet pulp, leaf mold, and municipal compost). Another treatment was traditional growth medium. This research was performed in a randomized complete block design with four replications. Result showed that manure treatments on plant height, floret diameter, carbohydrate content had significant different (p

کلیدواژه‌ها [English]

  • Untreated waste municipal
  • Beet pulp
  • Compost
  • Inflorescence
1- ابراهیمی ا.، علاقه مندان ح.، خزائلی ش.، شهسواری ع. و صالحی ا. 1387. اولین مرجع کامل مدیریت کیفیت تولید کود آلی. انتشارات موسسه علمی دانش پژوهان برین. اصفهان.
2- پیوست غ. 1385. سبزیکاری. انتشارات دانش پذیر. گیلان. 477 ص.
3- سجادی نیا ع. خیاط م. و کریمی ح. 1389. اثر بسترهای کشت آلی و معدنی بر ویژگی‌های رویشی و اکوفیزیولوژیک گیاه حسن یوسف (Cleusblumei). نشریه علوم و فنون کشت‌های گلخانه‌ای، 5: 1-5.
4- سمیعی ل.، خلیقی ا.، کافی م.، سماوات س. و ارغوانی م. 1383. بررسی امکان بهره‌گیری از ضایعات سلولزی به عنوان جایگزین پیت ماس در بستر کشت گیاه برگ زینتی آگلونما (AglaonemacommutatumCv. Silver Queen). مجله علوم کشاورزی ایران. 36(2): 503-510.
5- شفق کلوانق ج.، زهتاب سلماسی س.، جوانشیر ع.، مقدم م. و محمدی نسب ع. 1388. تأثیر سطوح مختلف نیتروژن و تداخل علف‌های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان کلروفیل برگ در سویا. مجله دانش کشاورزی پایدار، 19(1):1-20.
6- عباسی ز. 1385. روش‌های نوین بازیافت و کاربردهای جدید کارخانجات قند و شکر. شانزدهمین کنگره ملی صنایع غذایی ایران. گرگان. 25-24 فروردین.
7- عزیزی آق قلعه ب. 1380. اثر اختلال سه نوع ماده آلی با خاک بر حداکثر چگالی ویژه ظاهری خشک و گنجایش رطوبت بحرانی خاک در طول فشردگی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 5 (3): 20- 25.
8- قجاوند ا. 1389. کاربرد کودهای بیولوژیک در تولید محصولات سالم در سیستم‌های کشاورزی پایدار: چالش‌ها و فرصت‌ها. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم. اصفهان. 20-19 آبان. 3-1.
9- قهرمان ا. 1385. گیاهشناسی پایه. جلد سوم: انتشارات دانشگاه. تهران.
10- ملکوتی م. و طهرانی م. 1378. نقش ریز مغزی‌ها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی (عناصر خرد با تأثیر کلان). دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
11- ملکوتی م. و همایی م. 1373. حاصلخیزی خاک‌های مناطق خشک. مشکلات و راه حل‌ها. دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
12- Arnon D.I. 1949. Copper enzymes in isolated chloroplasts: polyphenoloxydase in Beta vulgaris. Plant Physiology, 24:1–15.
13-Bremner J.M., and Mulvaney C.S. 1982. Nitrogen-total. In: A L Page, R H Miller, D R Keeney(Eds). Methods of Soil Analysis, Part 2-chemical and microbiological properties, (2nd Ed.), Agronomy, 9, 595-522.
14-Dole J., and Wilkins M.H.F. 2005. Floriculture: principles and species. Prenticehall.U. S. A. 1023.
15-El-Quesni F., Azza Mazhar A.M., El Aziz N.G., and Metwally S.A. 2012.Effect of compost on growth and chemical composition of Matthiola incana (L.) R.Br. under different water intervals. Journal of Applied Sciences Research, 8(3): 1510-1516.
16-Fitzpatrick G.E. 2001. Compost utilization in ornamental and nursery crop production systems. In: Stoffella PJ, Kahn BA, editors. Compost utilization in horticultural cropping systems. Boca Raton(FL): CRC Press LLC, 135–150.
17-Gee G.W., and Bauder J.M. 1986. Partial-size analysis.In methods of soil analysis, part 1, physical and mineralogical methods. Agronomy monograph No.9 (2nd edition), American Society of Agronomy, America.
18-Grigatti M., Giorgioni M.E., and Ciavatta C. 2007. Compost-based growing media: Influence on growth and nutrient use of bedding plants. Journal of Biorsource Technology, 3526-3534.
19-Huang S.N., and Lin J.C. 2001. Current status of organic materials recycling in southern Taiwan.Tainan District Agriculture Improvement Station.1-10.
20-Ingram D.L., Henley R.W., and Yeager T.H. 1993.Growth media for container grown ornamental plants. Journal of Florida Cooperative Extension Service, 241:1-16.
21-Johnson G.V., Andzhang H. 1972. Cause and Effects of Soil Acidity. Oklahoma State University, Oklahoma.
22-Kudsen D., and Peterson G.A. 1982. Methods of soil analysis part2: Chemical and microbiological properties (2nd Ed.). Agronomy 9. New York.
23-Lakhdar A., Hafsi C., Rabhi M., Debez A., Montemurro F., Abdelly C., Jedidi N., and Ouerghi Z. 2008. Application of municipal solid waste compost reduces the negative effects of saline water in Hordeum maritimum L. Journal of Bioresource Technology, 99: 7160–7167.
24-Law-ogbomo K.E., and Ajayi S.O. 2009. Growth and yield performance of amaranthuscruentus influenced by planting density and poultry manure application. Journal OfNotulaeBotanicaeHortiAgrobotanici Cluj-Napoca, 37(1): 195- 199.
25-Malik C.P., and Singh M.B. 1980. Plant enzymology and histo-enzymology: atextmanual. Kalyani Publishers, New Delhi.
26-Michael B., Leong A. 1978. Effect of nitrogen, phosphorus, potassium, and B-nine on the growth of bromptonstocks (Matthiolaincana). New Zealand: Horticulture Department, 156-164.
27-Mkhabeïa M.S. 1998. Eftects of municipal solid waste compost on soil phosphorus availabüity and uptake by potatoes and sweet corn. Journal of Nationat Library Of Canada, 1-112.
28-Olsen S.R., and Sommers L.E. 1982. Phosphorus. In A.L. Page (ed) Methods of soil analysis, Agron. No. 9, Part2: Chemical and microbiological properties, 2nd Ed, Am. SocAgron, Madison.
29-Perez-Murcia M.D., Moral R., Moreno-Caselles J., Perez-Espinosa A., Paredes C. 2006.Use of composted untreated waste municipal in growth media for broccoli. Jornal of Bioresource Technology, 97: 123–130.
30-Richards L. 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils.U.S Salinity Laboratory handbook, United Sated of America.
31-Saijeen S., Kaewman O., and Suksawat M. 2009. Evaluation of media, organic and chemical fertilizer applicationson growth of pot gerbera (Gerbera jamesonii). Journal of Food Agriculture-Industry, 51-56.
32-Shadanpour F., Mohammadi Torkashvand A., and Hashemi Majd K. 2001. The effect of cow manure vermicompost as the planting medium on the growth of Marigold. Journal of Annals of Biological Research, 2(6):109-115.
33-Stabnikova O., Goh W.K., Ding H.B., Tay J.H., and Wang J.Y. 2005. The use of sewage sludge and horticultural waste to develop artificial soil for plant cultivation in Singapore. Journal of Bioresource Technology, 96:1073–1080.
34-Tariq U., Rehman Khan M., Younis A., Yaseen M., and Ahsan M. 2012. Agricultural and municipal waste as potting media components for the growth and flowering of Dahlia hortensis ‘Figaro’. Turk Journal of Botanica, 36:378-385.
35-Topcuoğlu B. 2011. The Usability of Sewage Sludge Municipal Solid Waste Compost and Spent Mushroom Compost as Growing Media on the Growth of Euphorbia Pulcherrima. International Conference on Biology, Environment and Chemistry, Singapoore, 1-7.
36-Walkley A., and Black I.A. 1934. An examination of the degtgareff method for determing soil organic matter and a proposed modification of chromic acid titration method. Journal of Soil Science, 37: 29-38.
37-Wenliang L.U. 2008. Utilization of municipal solid waste compost in horticulture. PhD Dissertation, Faculty of Auburn University, Alabama.
38-Wilson S.B., and Stoffella P.J. 2006. Using compost for container production of ornamental wetland and flatwood species native to Florida. Native Plants Journal, 7(3): 293-300.
39-Wilson S.B., Mecca L.K., Stoffella P.J., and Graetz D.A. 2004. Using compost forcontainer production of ornamental hammock species native to Florida. Native Plants Journal, 5(2):186–194.
40-Yasmeen S., Younis A., Rayit A., Riaz A., Shabeer S. 2012. Effect of different substrates on growth and flowering of Dianthus caryophyllus cv. ‘chauband mixed’. American-Eurasian Jornal of Agriculture and Environmental Science, 12 (2): 249-258.
CAPTCHA Image