کاربرد اسید سالیسیلیک قبل از برداشت میوه بر خصوصیات پس از برداشت انار و نگهداری در انبار سرد

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 گروه علوم باغبانی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 فردوسی مشهد

4 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

چکیده

به‌ منظور بررسی تأثیر غلظت های مختلف (0، 01/0 و 02/0 درصد) اسید سالیسیلیک بر روی برخی ازخصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم , ملس یزدی، در مرحله رسیدن، 2 و 4 ماه بعد از انبارمانی در انبار 5 درجه سانتی گراد، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. خصوصیات کمی شامل درصد کاهش وزن میوه انار، درصد آریل سالم، درصد دانه سفیدی، و خصوصیات کیفی شامل درصد قهوه ای شدن پوست میوه و قسمت های سفید جداکننده دانه ها (غشاء)، نشت الکترولیت ها، pHآب میوه، اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، فعالیت آنتی‌اکسیدان، اسید آسکوربیک آب میوه و شاخص طعم میوه بود که اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با گذشت زمان تا دو ماه بعد از انبارداری، کاهش وزن میوه اتفاق افتاد، سپس از روند کاهش وزن میوه، کاسته شد. با کاربرد اسید سالیسیلیک، تعداد آریل سالم کاهش و درصد دانه سفیدی افزایش یافت. کم ترین درصد قهوه ای شدن غشاء مربوط به غلظت 01/0 درصد اسید سالیسیلیک دو ماه پس از انبارمانی (8/14 درصد) و بیش ترین درصد قهوه ای شدن مربوط به میوه های شاهد چهار ماه پس از انبارمانی (6/96 درصد) بود. اسید سالیسیلیک با غلظت 02/0 درصد توانست نشت الکترولیت ها را در زمان برداشت کاهش دهد اما گذشت زمان بر افزایش نشت یون ها مؤثر بود به‌طوری‌که اسید سالیسیلیک 4 ماه بعد از انبارداری میوه نتوانست از افزایش نشت یونی جلوگیری کند. همچنین با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک شاخص طعم کاهش یافت. با گذشت زمان میزان اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول، pHآب میوه و درصد قهوه ای شدن پوست میوه به‌طور معنی داری افزایش یافت. درحالی‌که میزان اسید آسکوربیک کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Pre Harvest Applicationof SalicylicAcid on Post Harvest Characteristics of Pomegranate Fruit and Storage in Cold Store

نویسندگان [English]

  • H. Rastegari 1
  • Ali Tehranifar 2
  • Seyyed Hosein Nemati 3
  • M. R. Vazifehshenas 4
1 University of Mashhad
3 Ferdowsi university of Mashhad
4 Agricultural Research Center of Yazd,
چکیده [English]

To investigate the effect of different concentrations (0, 0.01% and 0.02%) of salicylic acid (SA) on some quantitative and qualitative characteristics of pomegranate fruit cultivar ‘Malase Yazdi’ at ripening,2 and 4month ofstorageat5°C, a factorial experiment based on randomized complete block with three replications was conducted. Quantitative characteristics including percentage of fruit weight loss, percentage of healthy arils, aril paleness percentage, and fruit quality characteristics including percentage of skin browning and white segments separating the arils (membrane), electrolyte leakage (EL), juice pH, titrable acidity, total soluble solids, antioxidant activity, juice ascorbic acid content and fruit taste index were measured. The results showed that with time until two month of storage, the weight loss of fruit had happened, but then the rate of weight loss reduced. With SA application percentage of healthy arils and aril paleness increased. The lowest and highest percentage of membrane browning was related to concentration of 0.01% of SA after two month of storage (14.8%) and control fruits after four months of storage (96.6%), respectively. SA in 0.02% concentration reduced EL at harvest but with time the EL increased so that SA could not prevent EL increases after 4 month of storage. Also fruit taste index reduced with increasing in SA concentration. Over time and during storage titrable acidity, total soluble solids, juice PH and browning percentage increased significantly while ascorbic acid decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pomegranate
  • Postharvest
  • Electrolyte leakage
  • Browning
  • Weight loss
1- آرین پویا ز.، داوری‌نژاد غ.ح. و عطار ش. 1388. بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان1386مشهد. مجله علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) . جلد23. شماره 1: 87-78.
2- توکلی ح. 1388. بررسی مقدماتی علل سفید شدن دانه های انار در استان خراسان (گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی) . مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی. شماره مصوب :86293-03-43-4:163-1.
3- رنجبر ح. حسن پور، م.، عسگری سرچشمه م. ع.، سمیع زاده لاهیجی ح.، و بنی اسدی ع. 1386. بررسی تاثیرتیمارهای کلریدکلسیم،آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی وکیفیت میوه انار (رقم ملس ساوه) . فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران. دوره4، شماره1: 9-2.
4- سیاری م.، بابالار م.، کلانتری س.، علیزاده‌ ه.، و عسگری م.ع. 1388. اثر اسید سالیسیلیک بر مقاومت به سرمازدگی و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز انار رقم ملس ساوه در انبار. مجله علوم باغبانی ایران. دوره40. شماره 3: 28-21.
5- شکراله فام ص.، حاجی لو ج.، زارع، ف، طباطبایی س.ج.، و نقشی بند حسنی ر. 1391. اثرکلریدکلسیم و اسید سالیسیلیک بر ویژگی های کیفی و ماندگاری آلو رقم قطره طلا. نشریه پژوهش های صنایع غذایی. جلد22. شماره1: 85-75.
6- طلایی ع.، عسگری سرچشمه م.ع.، بهادران ف.، و شرافتیان د. 1383. مطالعه آثار تیمارهای آب گرم و پوشش پلی اتیلن بر روی عمر انبارمانی وکیفیت میوه انار رقم ملس ساوه. مجله علوم کشاورزی ایران. جلد٣٥. شماره٢: 377-369.
7- کوکبی س.، و طباطبایی س.ج. 1390. تأثیرنسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر عملکرد و کیفیت خربزه گالیا در آبکشت. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی). جلد25، شماره2: 184-178.
8- Al-obeed R.S. 2010. Improving fruit quality, Marketability and Storagability of Barhee Date Palm. World Applied Sciences Journal, 9 (6): 630-637.
9- AOAC.1994. )Associationof Official Analytical Chemists(.Official Methods of Analysis, (16th ed). Virginia. U.S.A.
10- AOAC. 2005. (Associationof Official Analytical Chemists). Official Methods of Analysis, (7th ed). Washington D.C. U.S.A.
11- Asghari M., and Soleimani Aghdam M. 2010. Impact of salicylicacid on post-harvest physiology of horticultural crops.Trends in Food Science & Technology, 21:502-509. Review.
12- Asghari M. 2006. Effects of salicylic acid on Selva strawberry fruit, antioxidant activity, Ethylene production and senescence, fungal contamination and some other quality attributes.Ph.D.thesis. Univ. of Tehran, Iran.
13- Brand-Williams W., Cuvelier M.E., and Berset C. 1995.Use of a free radical method to evaluateantioxidant activity. LWT - Food Science and Technology, 28: 25 – 30.
14- Ding Z.S., Tian S.P., Zheng X.L., Zhou Z.W., Xu Y. 2007. Responses of reactive oxygen metabolism and quality in mango fruit to exogenous oxalic acid or salicylic acid under chilling temperature stress. Physiologia Plantarum, 130:112–121.
15- Kader A., Heintz C., and Chordas A. 1982. Postharvest quality of fresh and canned clingstone Peaches as influenced by genotypes and maturity at harvest.Journal of the American Society for Horticultural Science, 107: 947- 951.
16- Levy D., and Poovaiah B.W. 1979. Effect of calcium infiltration of senescence of apples. Horticultural Science, 14: 466-472.
17- lin Z.Y., and pang Z.R. 2008. Study on the Mechanism of Browning of Pomegranate (Punica granafum L.cv. Ganesh) Peel in Different Storage Conditions. Agricultural Sciences in China, 7 (1): 65-73.
18- Malamy J., Carr J. P., and Klessig D. F. 1990. Salicylic acid: a likely endogenous signal in the resistance response of tobacco to viral infection. Science, 250:1002-1004.
19- Pila N., Gol N.B., and Rao, R.T.V. 2010. Effect of post harvest treatments on physicochemical characteristics and shelf life of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)Fruits during Storage1.American-Eurasian Journal Agriculture & Environmental Science, 9 (5): 470-479.
20- Remon S., Venturini M.E., Lopez-Buesa P., and Oria R. 2003.Burlat cherry quality after long range transport : optimization of packaging condition. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 4: 425- 434.
21- Sayyari M., Babalar M., Kalantari S., Martinez-Romero D., Guillen F., Serrano M., and Valero D. 2011. Vapour treatments with methyl salicylate or methyl jasmonate alleviated chilling injury and enhanced antioxidant potential during postharvest storage of pomegranates. Food Chemistry, 124: 964–970.
22- Sayyari M., Babalar M., Kalantari S., Serrano M., and Valero D. 2009.Effect of salicylic acid treatment on reducing chilling injury in stored pomegranates. Postharvest Biology and Technology, 53:152–154.
23- Seung K., and Kader A. A. 2000. Preharvest and postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Postharvest Biology and Technology, 3: 207-220.
24- Shafiee M., Taghavi T.S., and Babalar M. 2010. Addition of salicylic acid to nutrient solution combined with postharvest treatments (hot water, salicylic acid, and calcium dipping) improved postharvest fruit quality of strawberry. Scientia Horticulturae, 124: 40-45.
CAPTCHA Image