بررسی روابط بین عملکرد بذر و برخی از صفات میوه در توده‌های کدو خورشتی ایران (Cucurbita pepo L.)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 دانشگاه گیلان

چکیده

به منظور بررسی عملکرد بذر در هر میوه کدو خورشتی (Cucurbita pepo L) و رابطه آن با سایر صفات میوه شامل طول، قطر، نسبت طول به قطر (شکل میوه)، ضخامت گوشت، وزن هزار دانه و وزن میوه، آزمایشی با 24 توده کدو خورشتی (زمستانه و تابستانه) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. صفات مرفولوژیکی مختلف در 24 توده طبق دیسکریتور UPOV اندازه گیری شد و سپس با استفاده از تجزیه خوشه-ای به روش UPGMA در چهار گروه (غالباً بر اساس شکل میوه ) دسته بندی شدند. تجزیه همبستگی، تجزیه رگرسیون و تجزیه علیت جهت بررسی روابط بین صفات فوق و تاثیر آن بر میزان عملکرد میوه ها در هر یک از خوشه ها انجام شد. همبستگی منفی بین عملکرد بذر با شکل میوه (نسبت طول به عرض میوه) و طول میوه وجود داشت. اما وزن میوه، قطر میوه و وزن هزار دانه با عملکرد بذر همبستگی مثبت داشتند. نسبت وزن بذر به وزن میوه رابطه منفی با وزن میوه داشت. بنابراین میوه های کوچکتر برای عملکرد بیشتر بذر به ازای واحد سطح، مناسب‌تر هستند. تجزیه علیت نشان داد که در همه گروه ها وزن میوه بیشترین تاثیر مستقیم مثبتی بر عملکرد بذر به ازای هر میوه در همه گروه ها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Seed Yield And Some of Fruit Traits in Iranian Squash (Cucurbita pepo L.) Accissions

نویسندگان [English]

  • R. Barzegar 1
  • Sadollah. Hooshmand 1
  • Gh. Peyvast 2
1 University of Shahrekord
2 University of Guilan
چکیده [English]

In order to evaluation of squash (Cucurbita pepo) seed yield per fruit and its relations with other characteristics of fruit include: length, diameter, length: diameter ratio (fruit shape), flesh thickness, thousand seed weight and fruit weight, an experiment was conducted using 24 accessions of squash as a randomized complete-block design with three replications. Morphological traits were evaluated according to UPOV descriptor and UPGMA clustering algorithm clustered the accessions in 4 groups (predominantly on the basis of fruit shape). Correlation, regression and path analysis were done for mentioned characteristics in 4 type-fruit groups. There was negative correlation between seed yield of individual fruit and its length and fruit length: diameter ratio. But fruit weight, fruit diameter, and thousand seeds weight had positive correlation with seed yield. Seed weight: fruit weight ratio had negative relationship with fruit weight. Therefore small size fruit is more suitable for seed yield per area. Path analysis was showed fruit weight had the most positive direct effect on seed yield per fruit in all groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correlation analysis
  • Fruit shape
  • Fruit weight
  • Path analysis
  • Seed yield
  • Squash
رضایی ع. و سلطانی ا. 1377. تحلیل رگرسیون کاربردی. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
2- فرشادفر ع. 1384. اصول و روش‌های آماری چند متغیره. انتشارات طاق بستان.
3- مرادی م.، سلطانی حویزه م. و معتمدی م. 1389. تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته در برخی ارقام گندم. فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،2: 112-101.
4- Bemis W.P., Berry J.W., Weber C.W., and Whitaker T. 1978. The buffalo gourd: a new potential horticultural crop. Horticultural Sciences, 13: 235-240.
5- Berenji J., and Popp D. 2000. Interrelations among fruit and seed characteristic of oil pumpkin. Acta Horticulture. ISHS, P: 510.
6- Bonebardelli E., and Morazoni P. 1997. Cucurbita pepo L. Fitoterapia, 68: 291-303.
7- Chretien R.L., and Loy J.B. 2000. Biomass Partitioning and Seed Yield in Hybrid Snack seed Pumpkins. Hort. science, 35: 829-836.
8- Grosch H.D., and Belitz W. 1987. Food chemistry. Springer-Verlag. Berlin.
9- Horvath S., and Bedo Z. 1988. Another possibility in treatment of Hyperlipidacmia with peponen of natural active substance, Mediflora (Special Issue). 89: 7-8.
10- Nerson H. 2004. Effects of fruit shape and plant density on seed yield and quality. Scientia Horticulturae, 105: 293-304.
11- Nerson H., and Paris H.S. 2001. Relationship between Fruit Shape and Seed Yield in Cucurbita pepo. Cucurbit Genetics Cooperative Report, 24: 82-86.
12- Paris H.S. 1989. Historical records, origins and development of the edible cultivar groups of Cucurbita pepo (Cucurbitaceae). Economic Botany, 43: 423-443.
13- Robinson R.W., and Decker-Walters D.S. 1997. Cucurbits. CAB publisher. New York.
14- Sorkheh K.B., Shiran T., Gradziel M., Epperson B.K., Martınez-Gomez P., and Asadi E. 2007. Amplified fragment length polymorphism as a tool for molecular characterization of almond germplasm: genetic diversity among cultivated genotypes and related wild species of almond, and its relationships with agronomic traits. Euphytic, 156: 327–344.
15- Younis Y.M.H., Ghimay S., and Al-Shihry S.S. 2000. African Cucurbita pepo L.: properties of seed and variability in fatty acid composition of seed oil. Phytochemistry, 54: 71-75.
CAPTCHA Image