بهینهسازی ریزازدیادی مامیران (Chelidonium sp.) و بررسی میزان فنول تام در اندامهای مختلف آن در شرایط درون‌شیشهای

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج

4 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مامیران(Chelidonium sp.) دارای رویشگاه‌های محدودی در ایران است. این گیاه حاوی مقدار زیادی متابولیت‌های ثانویه نظیر آلکالوئیدهای ایزوکینولین و ترکیبات فنولی می­باشد. هدف از این تحقیق، بهینه‌سازی ریزازدیادی و مقایسه فنول تام موجود در برگ، ساقه و ریشه گیاهچه‌های آن است. آزمایش به صورت طرح پایه کاملاً تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. در این تحقیق ابتدا اثر سایتوکینین‌های BAP در غلظت‌های صفر، 5/0، 1، 5/1، 2 میلی‌گرم در لیتر و TDZ در غلظت‌های صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر بررسی شد. سپس بهترین تیمار سایتوکینین از نظر درصد باززایی به صورت ترکیب با یکی از اکسین‌های IBA وNAA در غلظت‌های 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر ارزیابی شد. شاخه‌های باززایی شده به منظور ریشه‌زایی برروی محیط کشت‌های MS حاوی 3 گرم در لیتر زغال‌ فعال با تیمارهای IBA، NAA وIAA  در غلظت‌های صفر، 5/0، 1 و 2 میلی‌گرم در لیتر کشت شدند. سپس گیاهچه‌های ریشه‌دار شده سازگار شدند. برای اندازه‌گیری میزان فنول تام از روش فولین استفاده شد. نتایج نشان داد که بیشترین پرآوری در تیمار 5/0 میلی‌گرم در لیتر TDZ با میانگین 12/8 عدد شاخه بدست آمد. در این مطالعه محیط کشت MS حاوی 5/1 میلی‌گرم در لیتر IBA، مناسب‌ترین تیمار به منظور ایجاد ریشه تشخیص داده شد. همچنین نتایج نشان داد، میزان فنول تام برگ بیشتر از ساقه و ریشه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Micropropagation of Chelidonium majus L. and Study on Total Phenol Content in Different Organs in In Vitro Conditions

نویسندگان [English]

  • M. Ghasemi 1
  • H. Arouiee 2
  • P. Azadi 3
  • A. Ali Ahmadi 4
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 , Department of Genetic Engineering, Agricultural Biotechnology Research Institute of Iran, Karaj
4 Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Introduction: Greater celandine (Chelidonium sp) is one of the plants that its propagation through seed occurs slowly. In addition, Chelidonium majus L. has limited habitats in Iran. For this reason, micropropagation can be considered as an effective method for its rapid and massive propagation and conservation, which can lead to the production of highly uniform plants. Chelidonium majus L. also contains a large amount of secondary metabolites of Isoquinoline alkaloids, including Chelidonine, Sanguinarine, Captesin, Berberrine and Chloritrine, and phenolic compounds. Therefore, the aim of this study was to investigate micropropagation of Chelidonium majus L. and compare the total phenol content in leaf, stem and root in obtained plantlets.
Materials and Methods: To begin the experiment, seeds of Chelidonium majus L. were first washed with distilled water containing a few drops of tween20. Then they were washed with 70% alcohol for 1 min and were finally washed with double-distilled water. Next, they were disinfected with 1% sodium hypochlorite for 5 min, and again were rinsed with distilled water for 3 times of 5, 15, and 180 min under laminar air flow hood. The effects of TDZ at concentrations 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 mg/L, BAP at concentrations 0, 0.5, 1, 1.5, 2 mg/L considered. Then, the effect of best treatment in combination with NAA and IBA at 0.25, 0.5, 0.75 and 1 mg/L on growth parameters (number of shoot, shoot length and shoot formation capacity index), were studied. The effect of IBA, NAA and IAA at 0, 0.5, 1, 1.5 and 2 mg/L on rooting parameters (number of root and root length) in MS medium supplemented with 3 g/L activated charcoal in in vitro conditions were evaluated. Then different ratios of cocopeat, perlite and peat moss were used for acclimatization of the obtaining plants. Folin method was used to measure total phenol content. The experiment was conducted as factorial in a completely randomized design with four replications.
Results: The results of analysis of variance for proliferation and rooting traits showed that there were significant differences among the treatments at 1% probability level. The results of means comparison showed that the highest numbers of shoots and shoot formation capacity index were obtained  from the treatment of 0.5 mg/L TDZ with the average of 8.12, which did not show a significant difference from the concentration of 0.25 mg/L TDZ, and the lowest shoot number was related to the control treatment. Increasing the amount of TDZ hormone led to the reduction in shoot number, so that at concentration of 1 mg/L TDZ, the average shoot number per explant was four. Combination of 0.5 mg/L TDZ with IBA and NAA had lower effect on Chelidonium majus L. proliferation. Moreover, the greatest shoot length was observed in the treatment of 2 mg/L BAP. Comparison of means values showed no significant difference between the treatments of 2 and 1.5 mg/L BAP at 1% probability level. In this study, MS medium containing 1.5 mg/L IBA was the most appropriate treatment for root formation. The effect of NAA hormone on root number of Chelidonium majus L. showed that the highest number of root was obtained from the treatment of 2 mg/L NAA. Besides, the effect of IAA on root number of Chelidonium majus L. showed that the highest number of root was observed in the treatment of 1 mg/L IAA, and the lowest number of root was related to the control treatment .The results of means comparison for the percentage of acclimatized plants showed that the ratio of 0:2:1 had a significant difference from the rest of the culture media and 85% of the plants were acclimatized, while the ratio of 1:2:1 showed the lowest percentage of acclimatization (20%). Furthermore, the results showed that the culture media had significant effect on acclimatization stage at 1% probability level. The results of the analysis of variance for total phenol content in leaf, stem and root tissues showed that there were significant differences among these three tissues. The results showed that the amount of total phenol in leaf was higher than in the stem, and the amount of phenol in root was insignificant.
Conclusion: Based on the results of this study, micropropagation can be used as a method for commercial production of this species under in vitro conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chelidonium sp
  • Micropropagation
  • Proliferation
  • Total phenol
Ahmad N., Siddique I ., and Anis M. 2006. Improved plant regeneration in Capsicum annum L. from nodal segments. Biologia Plantarum 50 : 701-704.
2- Baghel S., and Bansal Y.K. 2014. Thidiazuron promotes in vitro plant regeneration and phytochemical screening of Guizota Abssinica – A MultiPurppose oil crop. A World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science 4786: 1193–1217.
3- Bakhtiar Z., Mirjalili M.H., Sonboli A., and Farimani M. 2014. In vitro propagation, genetic and phytochemical assessment of Thymus persicus– A medicinally Important Source of pentacyclic triterpenoids. Biologia 69: 594–603.
4- Banerjee S., and Kumar S. 1999. In vitro multiplication of Centella asiatica. Current Science 76: 147-148.
5- Chavan J.J., Gaikwad N.B., Umdale S.D., Kshirsagar P.R., Bhat K.V., Yadav S.R. 2013. Efficiency of direct and indirect shoot organogenesis, molecular profiling, secondary metabolite production and antioxidant activity of micropropaguted Cerpegia Santapaui. Plant Growth Regulation 72: 1-15.
6- Colombo M.L., and Bosisio E. 1996. Pharmacological activities of Chelidonium majus L. Pharmaceutical Research 33: 127-134.
7- Dewir Y.H., Chakrabary D., and Paek Y. 2010. Indirect regenerative of Withania somnifera and Comparative analysis of Withanolides in in vitro and greenhouse grown plants. Biologia Plantarum 54: 357–360.
8- Esfandiar A., Kazemitabar S.K., and Kiani G.H. 2016. Investigation of callus induction and indirect shoot regeneration in Chelidonium majus L. affected by plant growth regulators. 30(3):656-671. (In Persian with English abstract)
9- Faisal M., Ahmad N., and Anis M. 2005. Shoot multiplication in Rauwolfia tetraphylla using thidiazuron. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 80: 187 – 190.
10- Hartman H.T.T., and Kester D.E. 1990. Plant propagation principles and practices. Prentice Hal, Inc, Engle Wood Cliffs.
11- Husain M., Anis M., and Shahzad A. 2007. In vitro propagation of Kino using thidiazuron. In Vitro Cellular and Developmental Biology–Plant 43: 59–64.
12- Karuppusamy S.C., Aruna V., and Pullaiah T. 2006. Micropropagation of Vanasushava pedata- An endangered medicinal plant of south India. Plant Tissue Culture and Biotechnology 16: 85–94.
13- Karuppusamy S., and Kalimuthu K. 2010. Rapid in vitro multiplication and plant regeneration from nodal explants of Andrographis neesiana: A valuable endemic medicinal plant. Advances in Biological Research 4: 211-216.
14- Kiani K. 2009. Atlas of medicinal plants. Zarghalam.
15- Kupeli E., Kosar M., Yesilada E., Itusnu K., and Baser C. 2002. A comparative study on the anti– inflammatory, antinociceptive and anti-Pyretic effects of isoquinoline alkaloids from the roots of Turkish Berberis Species. Life Sciences 72: 645–657.
16- Malik S.K., Chaudhury R., Kalia R.K. 2005. Rapid in vitro multiplication and conservation of Garcinia indica: A tropical medicinal tree Species. Scientia Horticalturae 106: 539–553.
17- Nayak N.R., Rath S.H., and Patnaik S. 1997. In vitro propagation of three epiphytic orchid, Cymbidium aloifolium, Dendrobium aphyllum, and Dendrobium moschatum through thidiazuron induced high frequency shoot proliferation. Scientia Horticulturae 71: 243-250.
18- Onay A. 2000. Micropapajation of pistachio from mature trees. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 60: 159–163.
19- Rajesewary V., and Paliwal K. 2006. In vitro propagation of Albizia Odoratissima from cotyledonary node and leaf nodal explants. In Vitro Cellular and Developmentul Biology– Plant 42: 399–404.
20- Sedighi A., Sedighi Dehkordi F., Gholami M., and Rafieian Kopaei. 2014. Study of the effect of plant growth regulators, size and cultivar of grape inflorescence explant on production of phenolic compounds in an in vitro condition. Journal of Herbal Medicine Pharmacology 3: 35-40.
21- Shaik P., Samraju R., Chithakari R., and Mohammad M. 2016. TDZ induced in vitro plant regeneration of Momordica balsamina and Momordica Charanta, Important Medicinal Cucurbits. International Journal of Current Research 8: 31067–31070.
22- Sharma R.K., Wakhlu A.K., and Boleria M. 2004. Micropropagation of Anethum graveolens L. through axillary shoot proliferation. Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology 13: 157–159.
23- Tiwari K.N., Sharma N.C., Tiwari V., and Singh B.D. 2000. Micropropagation of Centella asiatica. A valuable medicinal herb. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 63: 179–185.