بررسی تغییرات میزان اسانس وبعضی خواص بیوشیمیایی گیاه کاکوتی Ziziphora clinopodioides Lam. )) تحت تاثیر اسیدسالیسیلیک

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تنظیم کننده های رشد نقش حیاتی در طی مراحل رشد و نموی گیاهان ایفا می کنند و کاربرد آن ها می توانند باعث بهبود و افزایش عملکرد گیاهان شوند.یکی از مهم ترین این ترکیبات اسید سالیسیلیک می باشد که به منظور بررسی اثر کاربرد اسید سالیسیلیک در مقادیر مختلف، بر عملکرد و متابولیت های ثانویه کاکوتی، آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات در زمان با سه تکرار در سال زراعی 94-93 در مزرعه دانشکده کشاورزی شیروان و آزمایشگاه دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. فاکتورهای آزمایشی شامل زمان های مختلف کاربرد اسیدسالیسیلیک در سه زمان (آغاز رشد رویشی، در حین رشد رویشی و در زمان گلدهی) به عنوان فاکتور اصلی و غلظت های مختلف اسیدسالیسیلیک در چهار سطح (2-10، 4-10 و

6-10 مول و صفر(شاهد)) به عنوان فاکتور فرعی بودند. صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل عملکرد وزن تر و خشک، ارتفاع، درصد و عملکرد اسانس و میزان فنل، فلاونوئید می باشد. براساس نتایج اثر متقابل اسیدسالیسیلیک و زمان محلولپاشی بر عملکرد وزن تر و خشک، ارتفاع بوته، میزان فنل و فلاونوئید کل در سطح احتمال یک درصد اثر معنی داری را نشان داد اما بر درصد و عملکرد اسانس اثر معنی داری نداشت. نتایج نشان دادکه بیشترین عملکرد وزن تر (763/264 گرم بر متر مربع) و خشک (11/93 گرم بر متر مربع) در تیمار 2-10 مول اسیدسالیسیلیک در زمان کاربرد در حین رشد رویشی و کمترین آن در تیمار شاهد در زمان گلدهی بدست آمد. بیشترین ارتفاع (01/29 سانتی متر) مربوط به تیمار 2-10 مول اسیدسالیسیلیک و در حین رشد رویشی و کمترین آن (24/23 سانتی متر) مربوط به نمونه شاهد در زمان گلدهی بود. بیشترین مقدار فنل (504/0 میلی گرم معادل گالیک اسید در گرم وزن خشک) در تیمار 2-10 مول اسیدسالیسیلیک در آغاز رشد رویشی و کمترین مقدار آن (248/0 میلی گرم معادل گالیک اسید در گرم وزن خشک) در تیمار 2-10 مول اسیدسالیسیلیک در زمان گلدهی مشاهده شد. بیشترین میزان فلاونوئید (31/0 میلی گرم معادل کوئرسیتین در گرم وزن خشک) را تیمار 4-10 مول اسیدسالیسیلیک در حین رشد رویشی و کمترین میزان (176/0 میلی گرم معادل کوئرسیتین در گرم وزن خشک) را تیمار 6-10 مول اسیدسالیسیلیک در آغاز رشد رویشی به خود اختصاص دادند. در مجموع می توان اظهار نمود که به منظور دستیابی به بالاترین میزان عملکرد اسانس، میزان فنل و فلاونوئید کل استفاده ازغلظت اسیدسالیسیلیک 4-10 مول درحین رشدرویشی مناسب می باشد.

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Essential Oils Changes and Some Biochemical Properties of Ziziphora clinopodioides Lam. Under Application of Salicylic Acid

نویسندگان [English]

  • Somayeh Sadeghifard 1
  • Majid Azizi 2
  • Sara Karimi 3
1 Ferdowsi University of Mashhad
2 Ferdowsi University of Mashhad
3 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Introduction: Growth regulators play a vital role in developmental stages of plants and their use can be improved the yield of crops. One of the most important compounds that used as growth regulators in recent years is Salicylic acid. The application of salicylic acid in the activation of systemic acquired resistance, and metabolite synthesis and antioxidant enzymes has been proved. Also, salicylic acid as a natural compound has potential to prevent ethylene production and its effect. In order to evaluate the effect of salicylic acid in different concentration on yield and oils content of Ziziphora, a split plot experiment with three replications during 2014-2015 in the farm of Agricultural Faculty of Shirvan and Ferdowsi University of Mashhad laboratories was conducted.

Material and Methods:This research was conducted during 2014-2015 in field conditions in a split plot design in time,at Shirvan Agricultural Research Station(latitude º40 / 37, longitude º93 / 57 and with a height of 1097 m above sea level) and in labrovatory Department of Horticultural Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. Each plot had an area of 4 square meters in furrow planting way which the distance between rows were 50 cm and on rows 15 cm and were carried out on 25 March 2014. IMediately after planting, irrigation was done, and after 20 days which the seeds germinated as well, second irrigation was done. Irrigation and weed controls also be done manually once a week. Salicylic acid (Sigma Aldrich, 99.5%) in the three phases of plant growth (vegetative growth, during vegetative growth and flowering time), at concentrations (0, 10-2, 10-4 and 10-6 M) in three repeats were sprayed. The first spraying (the growth)on 3 April 2014, the second spraying (during growth) on 4 May and the third one (at the time of flowering) was conducted in early June 2014. Plant harvesting was done on 20 July. In order to measure the dry weight of plants, the samples were dried for a week in shade condition. Essential oil content was determined using 30 grams dry sample in 500 ml of water by hydrodistillation using Clevenger for 4. For biochemical characteristics first samples extract were obtained. To prepare extracts, dry samples were milled then one gram of each sample was transferred to the 50 ml Erlen and 10 ml of 80%methanol was added and shaked for 24 hours. After 24 hours the extract was filtered using filter paper then used for measuring phenols, flavonoids and antioxidant activity.

Phenol measurment: phenolic content was measured using the Folin reagent. In 5.0 mL of each extract (10 milligrams per ml) 5.2 ml Folin reagent was added. After 5 minutes, 300 ml of a molar solution of sodium carbonate is added and for 30 minutes in a bath that was 40 °C. The sample absorbance at 760 nm was measured by a spectrophotometer against the blank. Gallic acid was used as the standard for calibration curve.

Flavonoids measurement: Flavonoid content of the samples were measured using aluminum chloride reagent. In 5.0 ml of methanol extract (10 milligrams per ml), 5.1 ml of methanol, 1.0 ml of 10% aluminum chloride, 1.0 ml of a molar potassium acetate and 8.2 ml of distilled water was added. The mixture kept in dark for 30 minutes and absorbance at a wavelength of 415 nm was read against the blank. Quercetin was used as the standard for calibration curve evaluation. JMP statistical software was used to analyze the data.

Results and Discussion: Based on the results application of salicylic acid affect fresh and dry weight, plant height, phenol and flavonoid content significantly ( P

CAPTCHA Image

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 26 مهر 1395
  • تاریخ بازنگری: 26 بهمن 1401
  • تاریخ پذیرش: 16 فروردین 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 16 فروردین 1400