نمایه نویسندگان

آ

 • آرویی، حسین بررسی تاثیر نسبت‌های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • آرویی، حسین بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک [دوره 25، شماره 4، 1390]

ا

 • احمدی، جعفر مطالعه تنوع ژنتیکی پسته ایرانی با استفاده از چند نشانگر بین ریزماهواره ای ISSR [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • ارجی، عیسی بررسی اثردور آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • ارزانی، احمد بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • اسکندری، علی تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • اسماعیلی، اکبر بررسی اثردور آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • اسماعیلی، علی اکبر اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • اعلامی، مرتضی بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • افشاری، حسین بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • امیدبیگی، رضا بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • امیدبیگی، رضا بررسی خاصیت آللوپاتیک پیکر رویشی گیاه سنبل ختایی (Angelica archangelica L.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • امیدبیگی، رضا تأثیر پیش تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر گیاهان دارویی سنبل ختایی، پیرتر (گل حشره کش) و مامیران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • امیدی، منصور بهره گیری از تنوع سوماکلون جهت ایجاد لاین های مقاوم به خشکی در ارقام هویج (Daucus carota L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • امیدی، منصور باززایی گیاه انگور (Vitis vinifera L.) از طریق جنین زایی رویشی با استفاده از ریز نمونه گل کامل [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • امیرمرادی، شهرام اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (Nigella sativa ) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • امیری، اکرم بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • امیری، امیرمحتشم اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • امین پور، رضا مطالعة ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام روز کوتاه پیاز در اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • ایمانی، علی بررسی خصوصیات رویشی و زایشی و همبستگی بین آنها در نتاج حاصل از تلاقی دو رقم بادام به نام های تونو و شاهرود 12 [دوره 25، شماره 2، 1390]

ب

 • بابایی، محمد نقش پلیمرهای جاذب آب (آکریل آمید پتاسیم) بر رطوبت حجمی خاک و پتانسیل آب گیاه چمن (Poa pratensis) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • باقری، عبدالرضا کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • باقری، عبدالرضا بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • بخشی، داوود ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • بلندنظر، صاحبعلی تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • بیات، حسن تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)تحت شرایط تنش خشکی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • بیات، حسن تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • بیات، حسن بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • بیشه کلایی، رویا اثر Cr3+بر لیپید پراکسیداسیون غشا و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، و پلی فنل اکسیداز در گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]

پ

 • پارسی نژاد، مسعود بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • پاکدل، پیام اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (Platus orientalis) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • پرویزی، خسرو بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • پوزشی، رضا اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • پیرزاد، علیرضا تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • پیغام‌زاده، کمال اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L) [دوره 25، شماره 1، 1390]

ت

 • تقوی، تکتم سادات بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • تقی زاد، آیدا مطالعه تنوع ژنتیکی پسته ایرانی با استفاده از چند نشانگر بین ریزماهواره ای ISSR [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • تهرانی فر، علی اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • تهرانی فر، علی ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • تهرانی فر، علی تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • تهرانی فر، علی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • تهرانی فر، علی بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • تهرانی فر، علی اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (Platus orientalis) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • تهرانی فر، علی بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]

ج

 • جهانی کندری، مریم بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 1، 1390]

ح

 • حبیبی، مازیار بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • حداد، رحیم مطالعه تنوع ژنتیکی پسته ایرانی با استفاده از چند نشانگر بین ریزماهواره ای ISSR [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • حسن زاده خیاط، محمد بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • حکم آبادی، حسین بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • حکم آبادی، حسین ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • حمیداوغلی، یوسف اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • حمیداوغلی، یوسف ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • حیدری، غلامرضا تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • حیدری، مختار اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera indica L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • حیدری، مختار اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. ) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • حیدری، مختار اثر تراکم و عمق کاشت سوخ بر برخی صفات کمی گل بریده نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط آب و هوایی خوزستان (ملاثانی) [دوره 25، شماره 3، 1390]

خ

 • خاکشور مقدم، زهرا بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیک گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • خدامباشی، محمود بهره گیری از تنوع سوماکلون جهت ایجاد لاین های مقاوم به خشکی در ارقام هویج (Daucus carota L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • خرازی، سیده مهدیه اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (Platus orientalis) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • خرازی، سیده مهدیه بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • خرّمی راد، مجتبی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • خزاعی، حمیدرضا تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • خطیب، هانیه اثر پرتوتابی UV-C بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام اوحدی و اکبری [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • خلیقی، احمد تأثیر تنظیم کننده‌های رشد جیبرلین و بنزیل آدنین بر تولید گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا [دوره 25، شماره 4، 1390]

د

 • دانشور، محمدحسین اثر تراکم و عمق کاشت سوخ بر برخی صفات کمی گل بریده نرگس (Narcissus tazetta L.) در شرایط آب و هوایی خوزستان (ملاثانی) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • داوری نژاد، غلامحسین اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • داوری نژاد، غلامحسین اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • داوری نژاد، غلامحسین ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • داوری نژاد، غلامحسین تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • داوری نژاد، غلامحسین بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • درکی، نادر اثر پرتوتابی UV-C بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام اوحدی و اکبری [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • دلشاد، مجتبی بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی [دوره 25، شماره 1، 1390]

ذ

 • ذاکرین، عبدالرسول اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera indica L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • ذبیحی، حمیدرضا اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی [دوره 25، شماره 3، 1390]

ر

 • رئوف فرد، فاطمه بررسی خاصیت آللوپاتیک پیکر رویشی گیاه سنبل ختایی (Angelica archangelica L.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • راد، سینا بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • ربیعی، کرامت بهره گیری از تنوع سوماکلون جهت ایجاد لاین های مقاوم به خشکی در ارقام هویج (Daucus carota L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • رجب زاده، محمد اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • رحیم زاده، سعیده تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • رسولی، نجمه بررسی اثر فرم نیتروژن بر عکس العمل لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تیمار NaHCO3 در کشت هیدروپونیک [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • رضازاده، شمسعلی بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • رضوان بیدختی، شهرام اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر( Allium altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • رضوانی مقدم، پرویز تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • رضوانی مقدم، پرویز اثرتراکم و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی، مراحل فنولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد سیاه‌دانه (Nigella sativa ) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • رمضانی مقدم، محمدرضا اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • روح اللهی، ایمان تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium perenne [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • روستا، حمیدرضا بررسی اثر فرم نیتروژن بر عکس العمل لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تیمار NaHCO3 در کشت هیدروپونیک [دوره 25، شماره 4، 1390]

ز

 • زاده باقری، مسعود بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]

س

 • سرافرازی، حمیدرضا نقش پلیمرهای جاذب آب (آکریل آمید پتاسیم) بر رطوبت حجمی خاک و پتانسیل آب گیاه چمن (Poa pratensis) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • سعادتمند، سارا اثر Cr3+بر لیپید پراکسیداسیون غشا و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، و پلی فنل اکسیداز در گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • سعیدی، قدرت الله بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • سلاح ورزی، یحیی بررسی اثر سوپرجاذب، پاکلوبوترازول و دور آبیاری بر خصوصیات کیفی و رشد چچم (Lolium perenne cv. Barbal ) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • سنجانی، سارا اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر( Allium altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • سهرابی، یوسف تأثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • سوری، جهانبخش بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • سوری، محمد کاظم تأثیر پیش تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر گیاهان دارویی سنبل ختایی، پیرتر (گل حشره کش) و مامیران [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • سیاهمرگویی، آسیه بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • سیاهمرگویی، آسیه بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium) [دوره 25، شماره 3، 1390]

ش

 • شجاع، آزاده تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال های تامسون ناول و خونی در طی انبارداری [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • شریفی، احمد کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • شریفی، احمد بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شمشیری، محمدحسین بررسی اثر فرم نیتروژن بر عکس العمل لوبیا سبز (Phaseolous vulgaris cv. Alpha) نسبت به تیمار NaHCO3 در کشت هیدروپونیک [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شهریاری، امیرغفار کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • شور، محمود اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • شور، محمود بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • شور، محمود تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شور، محمود بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • شیخ مرادی، فریده بررسی اثردور آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت [دوره 25، شماره 2، 1390]

ص

 • صالحی فر، مصطفی اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • صبحی رستمی، فاطمه بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار در استان مازندران [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • صیفی، سمانه بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین [دوره 25، شماره 2، 1390]

ض

 • ضرابی، محمدمهدی مطالعه تنوع ژنتیکی پسته ایرانی با استفاده از چند نشانگر بین ریزماهواره ای ISSR [دوره 25، شماره 4، 1390]

ط

 • طباطبایی، سیدجلال تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • طباطبایی، سیدجلال تاثیر نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر عملکرد و کیفیت خربزه گالیا در آبکشت [دوره 25، شماره 2، 1390]

ع

 • عابدی، بهرام بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • عبادی، علی بررسی خصوصیات رویشی و زایشی و همبستگی بین آنها در نتاج حاصل از تلاقی دو رقم بادام به نام های تونو و شاهرود 12 [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • عبادی، علی باززایی گیاه انگور (Vitis vinifera L.) از طریق جنین زایی رویشی با استفاده از ریز نمونه گل کامل [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • عبادی، محمدتقی بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • عباسی، معصومه اثر کاربرد کلرید سدیم بر رشد رویشی و غلظت یون‌های سدیم، پتاسیم و کلر در دانهال‌های دو رقم انبه (Mangifera indica L.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • عبدوسی، وحید بررسی اثردور آبیاری و پلیمر سوپر جاذب روی برخی خصوصیات کیفی چمن اسپورت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • عزیزی، گلثومه بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • عزیزی، گلثومه بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • عزیزی، مجید بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • عزیزی، مجید تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • عزیزی، مجید تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)تحت شرایط تنش خشکی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • عزیزی، مجید تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • عشقی، سعید بررسی زمان کاربرد سولفات مس، استرپتومایسین و جیبرلیک اسید بر درصد بی بذری و ویژگی های کمی وکیفی میوه ی انگور(Vitis vinifera L.) رقم «سیاه شیراز» [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • علفتاحی، رقیه بهبود کارایی مصرف آب با مدیریت زمان آبیاری (محلول دهی) در کشت بدون خاک توت-فرنگی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • علیان دستجردی، عبدالمجید میرزا اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. ) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • علیرضایی نغندر، مرتضی بررسی نقش برخی عناصر غذایی مهم بر تولید بنه و میزان کلشی سین در گیاهColchicum kotschyi Boiss در شرایط کشت بدون خاک [دوره 25، شماره 4، 1390]

غ

 • غلام نژاد نصیرآبادی، سمیه بررسی تاثیر نسبت‌های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • غنی، عسکر بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین [دوره 25، شماره 4، 1390]

ف

 • فارسی، محمد اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • فتاحی مقدم، جواد ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • فتوحی قزوینی، رضا ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • فهیمی، حمید اثر Cr3+بر لیپید پراکسیداسیون غشا و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، و پلی فنل اکسیداز در گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]

ق

 • قاسم نژاد، محمود تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال های تامسون ناول و خونی در طی انبارداری [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • قاسم نژاد، محمود ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی پوست برخی ارقام تجاری مرکبات [دوره 25، شماره 2، 1390]

ک

 • کاظمی تبار، سیدکمال اثر دو نوع محیط کشت، اسید جیبرلیک و چند فاکتور فیزیکی بر جوانه‌زنی جنین‌های گردوی ایرانی (Juglans regia L) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • کافی، محسن تاثیر تنش شوری و ترینگزاپک اتیل بر مراحل اولیه رشد دو کولتیوار ازچچم دائمیL. Lolium perenne [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • کافی، محمد تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • کافی، محمد اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر( Allium altissimum Regel) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کافی، محمد مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کاوه، حامد اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • کشمیری، احسان مطالعه عملکرد و اجزای عملکرد توده بومی و رقم هندی زیره سبز(Cuminum cyminum) در شرایط خشکی و شوری [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کوچکی، علیرضا بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • کوکبی، سمیه تاثیر نسبت های مختلف پتاسیم به کلسیم بر عملکرد و کیفیت خربزه گالیا در آبکشت [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • کیامرثی، مسلم بررسی زمان کاربرد سولفات مس، استرپتومایسین و جیبرلیک اسید بر درصد بی بذری و ویژگی های کمی وکیفی میوه ی انگور(Vitis vinifera L.) رقم «سیاه شیراز» [دوره 25، شماره 3، 1390]

گ

 • گلچین، احمد بررسی تاثیر مقادیر مختلف نیتروژن، منگنز و روی بر عملکرد و کیفیت میوه انار در استان مازندران [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • گنجعلی، علی بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیک گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]

ل

 • لاهوتی، مهرداد بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول بر جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولو‍ژیک گیاه شوید (Anethum graveolens L.) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • لکزیان، امیر تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • لکزیان، امیر اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (Platus orientalis) [دوره 25، شماره 3، 1390]

م

 • مبلی، مصطفی مطالعة ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام روز کوتاه پیاز در اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • مجدآبادی، عباس تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مجیدیان، مجید تأثیر تنظیم کننده‌های رشد جیبرلین و بنزیل آدنین بر تولید گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • مجیدیان، نسرین تأثیر تنظیم کننده‌های رشد جیبرلین و بنزیل آدنین بر تولید گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • محمدی گل تپه، ابراهیم بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • محمدی مقدم، مهدی بررسی میزان تاثیر پوسته مغز پسته (Testa) در کاهش رشد قارچ Aspergillus flavus آفلاتوکسین زا و تولید آفلاتوکسین B1 در مغز ارقام مختلف پسته [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • محمود، امیرجمال باززایی گیاه انگور (Vitis vinifera L.) از طریق جنین زایی رویشی با استفاده از ریز نمونه گل کامل [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • محمودی، راحله بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد کل و میزان عملکرد قابل فروش ارقام سیب زمینی در همدان [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مختاری، آزاده اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مرادمند، ریحانه بررسی واکنش ارقام طالبی به اندام زایی درکشت درون شیشه ای [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • مرادی، روح اله تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مرادی، نوازاله اثرات پرمنگنات پتاسیم و مدت انبارداری بر خصوصیات کیفی میوه انبه (Mangifera indica L. ) [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مرتضوی، سید نجم الدین تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه پرتقال های تامسون ناول و خونی در طی انبارداری [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • مرتضوی بک، احمد مطالعة ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام روز کوتاه پیاز در اصفهان [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • مردانی، حسین تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیار (Cucumis sativus cv. Super Dominus)تحت شرایط تنش خشکی [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مستوفی، یونس بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • مشایخی، کامبیز تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus carota L.) در چند محیط کشت بافت [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مشتاقی، نسرین کنترل آلودگی ریزنمونه های ریزوم گیاه آلسترومریا (Alstroemeria sp.) در شرایط این ویترو [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مصطفوی، مصطفی بررسی روند متابولیزه شدن سیانید در ارقام سیب فوجی و عباسی مشهد [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • ملاولی، مهنا تأثیر مقادیر مختلف نیترات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر غلظت برخی از عناصر معدنی در پیاز خوراکی [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • ملک زاده شفارودی، سعید بررسی امکان القاء پلی پلوئیدی در گیاه ریحان (L. Ocimum basilicum) با استفاده از کلشی سین [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • منصوری ده شعیبی، رضا ارزیابی تغییرات پرولین، پروتئین کل و قندهای محلول در طی مراحل فنولوژی جوانه گل ارقام پسته [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • موسوی زاده، سید جواد تغییرات بافت شناسی رویان‏زایی رویشی دمبرگ هویج (Daucus carota L.) در چند محیط کشت بافت [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • مومن پور، علی بررسی خصوصیات رویشی و زایشی و همبستگی بین آنها در نتاج حاصل از تلاقی دو رقم بادام به نام های تونو و شاهرود 12 [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • میرحسینی، سیدرضا نقش پلیمرهای جاذب آب (آکریل آمید پتاسیم) بر رطوبت حجمی خاک و پتانسیل آب گیاه چمن (Poa pratensis) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • میردهقان، سید حسین اثر پرتوتابی UV-C بر کیفیت و عمر انبارداری پسته تازه ارقام اوحدی و اکبری [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • میرمعصومی، مسعود باززایی گیاه انگور (Vitis vinifera L.) از طریق جنین زایی رویشی با استفاده از ریز نمونه گل کامل [دوره 25، شماره 4، 1390]

ن

 • نادری، روح انگیز تأثیر تنظیم کننده‌های رشد جیبرلین و بنزیل آدنین بر تولید گیاه گلدانی شیپوری رقم چایلدسیانا [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • نژادستاری، طاهر اثر Cr3+بر لیپید پراکسیداسیون غشا و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان آسکوربات پراکسیداز، سوپراکسید دیسموتاز، و پلی فنل اکسیداز در گیاه ریحان ( Ocimum basilicum L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • نژاد‏علی، عزیزالله تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • نصیری محلاتی، مهدی تأثیر کودهای بیولوژیک و آلی بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • نصیری محلاتی، مهدی بررسی تاثیر نوع کود و کنترل علفهای هرز بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلپوره(Teucrium polium) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نظامی، احمد بررسی تحمل به یخزدگی اکوتیپهای رازیانه رشد یافته در مزرعه، تحت شرایط کنترل شده [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • نظامی، احمد تاثیر رژیم آبیاری بر خصوصیات فیزیولوژیکی، عملکرد و کارآیی مصرف آب سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نعمت الهی، فاطمه تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نعمتی، سید حسین اثرات هرس و تراکم بوته روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای [دوره 25، شماره 1، 1390]
 • نعمتی، سید حسین اثر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی دو رقم تجاری آنتوریوم Anthurium andraeanumدر شرایط درون شیشه ای [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نعمتی، سید حسین بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر خصوصیات کیفی میوه در دو رقم فلفل شیرین [دوره 25، شماره 2، 1390]
 • نعمتی، سید حسین اثر چهار نوع خاکپوش چیپس چوب، کمپوست زباله شهری، خاک اره و سنگریزه در سه ضخامت مختلف بر رشد درخت چنار (Platus orientalis) [دوره 25، شماره 3، 1390]
 • نعمتی، سید حسین بررسی تاثیر نسبت‌های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • نعمتی، سید حسین بررسی اثرات نوع و غلظت سیتوکنین بر تکثیر درون شیشه‌ای و میزان شیشه‌ای شدن ریزنمونه‌های چهار ژنوتیپ میخک (Dianthus caryophyllus L.) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • نیکخواه، شهره تاثیر تاریخ برداشت و غلظت کلرورکلسیم بر کیفیت انبارمانی گلابی ارقام اسپادونا و کوشیا [دوره 25، شماره 3، 1390]

و

 • وحدتی مشهدیان، نوید تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمرگلجایی گل‌های شاخه بریده میخک رقم (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) [دوره 25، شماره 4، 1390]
 • وطن دوست جرتوده، صفیه اثر تیمار‌های اکسینی و نوع قلمه بر ریشه زایی قلمه‌های ارقام نطنز، سبری و شکری گلابی [دوره 25، شماره 1، 1390]

ه

 • هادی، نجمه تأثیر پیش تیمارهای سرمادهی مرطوب و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی بذر گیاهان دارویی سنبل ختایی، پیرتر (گل حشره کش) و مامیران [دوره 25، شماره 4، 1390]