[1]
خزاعیخ. و ارشدیا. 2009. بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکردو خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا درشرایط آب و هوایی مشهد. علوم باغبانی. 22, 2 (آوریل 2009). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1387i2.1084.