[1]
غلام نژاد نصیرآبادیس., آروییح. و نعمتیس. 2012. بررسی تاثیر نسبت‌های کوکوپیت و ورمی کمپوست به عنوان بسترکاشت بر سبز شدن و برخی ویژگیهای کمی و کیفی نشاء فلفل شیرین (L. Capsicum annuum). علوم باغبانی. 25, 4 (مارس 2012). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1390i0.11600.