[1]
بهروزیر., فارسیم., جعفرین. و شیخ پور آهندانیم. 1. تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر برخی خصوصیات رشدی قارچ صدفی (Pleorotus florida). علوم باغبانی. 26, 1 (1). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.12880.