[1]
لکزیانا., فیضی اصلو., تهرانی فرع., حلاج نیاا., رحمانیح., پاکدلپ., محسنیس.ه. و طالبیآ. 1. تعیین ‌نُرم‌ های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد. علوم باغبانی. 26, 1 (1). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.12887.