[1]
اورعیم., طباطباییس.ج., فلاحیا., ایمانیع. و سید لر فاطمیل. 2013. اثرات سمیت بور بر رشد رویشی، خصوصیات فیزیولوژیکی و توزیع بور در دو ترکیب پایه- پیوندک درخت بادام (Prunus dulcis Mill.). علوم باغبانی. 26, 4 (ژانویه 2013), 440-447. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.18259.