[1]
دارابید., بابالارب., کاشیک. و خدادادیخ. 2009. آنالیز رشد و بررسی تغییرات کربوهیدرات‌های غیر ساختمانی ساده هنگام تشکیل سوخ در ارقام پیاز در شرایط اقلیمی کرج. علوم باغبانی. 23, 1 (اکتبر 2009). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i1.1909.