[1]
احرارا., دلشادد. و بابالارب. 2009. بهبود کارایی مصرف آب و کود در کشت بدون خاک خیار گلخانه‌ای با استفاده از پیوند و پلیمرهای ابرجاذب. علوم باغبانی. 23, 1 (اکتبر 2009). DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v1388i1.1913.