[1]
حسینی فرهیم. و گودرزیک.ا. 2014. تأثیر روش‌های کاربرد سولفات روی (چال‌کود، تزریق در تنه و محلول‌پاشی) بر بهبود ویژگی‌های کمی و کیفی انگور (Vitis vinifera cv Askari). علوم باغبانی. 28, 4 (نوامبر 2014), 496-504. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20651.