[1]
رضاییش., لکزیانا., فارسیم., ابوالحسنی زراعتکارم. و حق‌نیاغ. 2013. امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus). علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 1-9. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20779.