[1]
باقریس., امیریم.ا., داودید. و انتصاریم. 2013. بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه GF677 (هیبرید هلو×بادام). علوم باغبانی. 27, 1 (آوریل 2013), 36-43. DOI:https://doi.org/10.22067/jhorts4.v0i0.20784.